Social research services

Country: Romania
Language: EN RO
Customer: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Number: 7719685
Publication date: 13-02-2018
Contract value: 1 222 985 (USD)
Price original: 4 830 180 (RON)

Source: TED
Deadline: 27 days
Descripition in original language
Tags: Research services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
   Bulevardul Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5
   Bucureşti
   050706
   Romania
   Contact point(s): 050706
   For the attention of: mihaela.voinea@mdrap.ro
   Telephone: +40 372111555
   E-mail: laura.puscasu@fonduri-ue.ro
   Fax: +40 372111445
   Internet address(es):
   General address: www.mdrap.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
  3. Main activity
   General public services
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014–2020.

    Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    România.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman 2014–2020.Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă. Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile de clarificari va fi transmis in termen de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    79315000, 79419000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Prestarea serviciilor aferente contractului de achizitie publica avand ca obiect „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operational Capital Uman 2014–2020. Evaluarea interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca”.

    Estimated value excluding VAT
    4 830 180.00 RON
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 68 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Garantia de participare, in cuantum de 48 300 RON, se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii (virament bancar in contul RO03TREZ7005005XXX004475/instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea — se va depune si dovada plata politei de asigurare).

    Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie este in cuantum de 10 % din valoarea contractului fara TVA.

    Modul de constituire a garantiei de buna executie — conform prevederilor art. 40 alin. (1) din HG nr. 395/2016: se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari — care se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, conform art. 39 alin. (3) din HG nr. 395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala cu durata contractului, la care se adauga 3 luni.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Fonduri externe nerambursabile — asistenta tehnica in cadrul programului operational capital uman.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    1) Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;

    2) Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;

    3) Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

    Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc.

    Aceste documente pot fi:

    — certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

    — cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

    — dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

    — alte documente edificatoare, dupa caz;

    2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016.

    Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.

    Aceste documente pot fi:

    — Declaratie pe propria raspundere a ofertantului/subcontractantului/tertului sustinator privind evitarea conflictului de interese, conform formularului pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta. Formularul se va prezenta odata cu DUAE.

    Persoanele din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene la care se raporteaza respectarea prevederilor art. 60 din Legea 98/2016 pentru prezenta procedura, sunt urmatoarele:

    1) Stanescu Paul — Viceprim-ministru, ministru;

    2) Nica Marius — Ministru delegat;

    3) Caraman Sirma — Secretar de stat;

    4) Chirila Virgil Alin — Secretar de stat;

    5) Gâdea Adrian Ionut — Secretar de stat;

    6) Rosca Ciprian-Lucian — Secretar de stat;

    7) Toader Mihaela Virginia — Secretar de stat;

    8) Tudose Nicolae — Secretar de stat,

    9) Paxino Octav Dan — Secretar de stat,

    10) Udroiu Adriana Mihaela — Subsecretar de stat,

    11) Stoica Marcel-Alexandru — Subsecretar de stat,

    12) Gheorghiu Angel — Subsecretar de stat;

    13) Stoian Ionela — Secretar general;

    14) Coporan Iuliana-Camelia — Secretar General Adjunct;

    15) Dinca Mihaela — Secretar General Adjunct;

    16) Rusnac Melania — Director general, Directia generala management financiar, resurse umane si administrativ;

    17) Voinea Mihaela — Director general, Directia generala achizitii;

    18) Preoteasa Teodora — Director general, Directia generala programare, SMIS, coordonare sistem si evaluare programe europene;

    19) Friptu Gabriel Laurentiu — Director general adjunct, Directia generala programare, SMIS, coordonare sistem si evaluare programe europene;

    20) Ciocanel Florentina — Director general adjunct, Directia generala programare, SMIS, coordonare sistem si evaluare programe europene;

    21) Ciocoiu Ioana Maria — Director, Directia de analiza si programare, Directia generala programare, SMIS, coordonare sistem si evaluare programe europene;

    22) Margarit Adrian-Eugen — sef serviciu, Serviciul programe CEE si asistenta IFI, Directia de analiza si programare, Directia generala programare, SMIS, coordonare sistem si evaluare programe europene;

    23) Preoteasa Teodora Elena — Director, Directia coordonare sistem si monitorizare, Directia generala programare, SMIS, coordonare sistem si evaluare programe europene;

    24) Chirila Ligia Alexandra — sef serviciu, Serviciul coordonare sistem, Directia coordonare sistem si monitorizare, Directia generala programare, SMIS, coordonare sistem si evaluare programe europene;

    25) Nanis Daniela Beatrice — sef birou, Biroul coordonare metodologica achizitii publice, Directia coordonare sistem si monitorizare, Directia generala programare, SMIS, coordonare sistem si evaluare programe europene;

    26) Raducan Mihaela — sef serviciu, Serviciul monitorizare programe, Directia coordonare sistem si monitorizare, Directia generala programare, SMIS, coordonare sistem si evaluare programe europene;

    27) Coman Claudia Viorela — sef birou, Biroul raportari financiare, Serviciul monitorizare programe, Directia coordonare sistem si monitorizare, Directia generala programare, SMIS, coordonare sistem si evaluare programe europene;

    28) Vladescu Georgeta Angelica — sef birou, Serviciul evaluare programe, Directia de analiza si programare, Directia generala programare, SMIS, coordonare sistem si ealuare programe europene;

    29) Magdalina Claudia — Sef birou, Biroul evaluare programe, Serviciul evaluare programe, Directia generala programare, SMIS, coordonare sistem si evaluare programe europene;

    30) Lengyel Izabella Erika — sef birou, Biroul evaluare POR, Serviciul evaluare programe, Directia generala programare, SMIS, coordonare sistem si evaluare programe europene;

    31) Grigore Eugen Viorel — sef serviciu, Serviciul coordonare SMIS, Directia generala programare, SMIS, coordonare sistem si evaluare programe europene;

    32) Iordanescu Corina Elena — sef serviciu, Serviciul unitatea pentru politici europene si de coeziune sociala, Directia generala programare, SMIS, coordonare sistem si evaluare programe europene;

    33) Dinut Liliana Daniela — Directia Generala Achizitii, consilier evaluare-examinare, responsabil achizitie. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii, iar operatorii economici straini trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii.

    Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cifra de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici împreuna) pe ultimul exercitiu financiar încheiat (2016) trebuie sa fie de cel putin 1 690 563 RON, fara TVA. În cazul organizatiilor non-profit (ex. universitati, institute de cercetare, ONG-uri etc.) prin cifra de afaceri se înteleg veniturile totale.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

    Pentru calculul echivalentei din alte monede, se va aplica cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru anul respectiv (anul 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON, 1 USD = 4,0592 RON).

    Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente pot fi: prezentarea bilantului/extrase din bilant/rapoarte de audit sau orice alte documente în sustinerea cifrei de afaceri situatiilor financiare (2016), în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreuna) a prestat, în ultimii 3 ani împliniti pâna la data limita de depunere a ofertelor, cel putin 1 contract în care s-au realizat studii detaliate, pe baza unor metodologii de cercetare recunoscute, pentru a aprecia obiectiv, în functie de anumite criterii, valoarea unei interventii publice (program, plan, politica publica, strategie).

    Nu se va lua in considerare evaluarea de proiecte. Recunoasterea metodologiilor este realizata în publicatii de specialitate cum ar fi/fara a se limita la:

    (a) EVALSED — The resource for the evaluation of Socio-Economic Development — Evaluation guide,

    (b) American Journal of Evaluation,

    (c) Evaluation and Program Planning,

    (d) New Directions for Evaluation (NDE),

    (e) Evaluation Review: A Journal of Applied Social Research,

    (f) Evaluation: The International Journal of Theory, Research and Practice,

    (g) Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice s.a.

    Experienta în evaluarea proiectelor nu este relevanta, întrucât anvergura si complexitatea acesteia este mai limitata decât în cazul evaluarii celorlalte tipuri de interventii (politica, program, strategie). Efectele programelor/strategiilor/politicilor sunt generate de actiunea combinata a mai multor proiecte, precum si de alti factori. Prin urmare, evaluarile de proiect au o complexitate mai scazuta decât obiectul contractului de fata.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Pentru calculul pretului contractelor exprimate în alta moneda decât RON se va folosi cursul stabilit de catre parti în respectivele contracte (daca este cazul) sau, în absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza, respectiv:

    — pentru anul 2014 – 1 EUR = 4,4446 RON, 1 USD = 3,3492 RON,

    — pentru anul 2015 – 1 EUR = 4,4450 RON, 1 USD = 4,0057 RON,

    — pentru anul 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON, 1 USD = 4,0592 RON.

    Documente solicitate in sustinerea DUAE: certificate/documente/copii ale elementelor relevante din contracte/recomandari emise sau contrasemnate de beneficiari, datate, semnate si parafate de emitent, care vor contine obligatoriu date referitoare la:

    (a) beneficiarul contractului,

    (b) serviciile prestate de catre ofertant in cadrul contractului,

    (c) participarea ca ofertant unic sau in asociere,

    (d) procentul de participare al ofertantului la indeplinirea obligatiilor contractuale etc.

    Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Prețul ofertei. Weighting: 30
    2. Calitatea abordării metodologiei de evaluare. Weighting: 35
    3. Organizarea experților și calitatea expertizei oferite. Weighting: 35
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 05.03.2018 18:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    19.03.2018 16:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 16.07.2018 18:00
    Place:

    In SEAP.

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
   Reference to project(s) and/or programme(s):

   Fonduri externe nerambursabile — asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Capital Uman.

  3. Additional information

   Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic, prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea „Intrebari” din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SEAP).

   Pentru indeplinirea cerintelor de calificare, operatorii economici vor depune in SEAP DUAE, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire sau oricand in perioada de derulare a procedurii potrivit prevederilor art. 196 alin. 1 din Legea 98/2016.

   Avand in vedere ca DUAE este in format xml, link-ul potrivit caruia operatorii economici vor incarca DUAE — Documentul Unic de Achizitie European, poate fi accesat la adresa:

   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    București
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals

    Conform art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
    Bulevardul Libertății nr. 17
    București
    050706
    Romania
    Contact point(s): 050706
    Telephone: +40 372111485
    E-mail: liliana.dinut@mdrap.ro
    Fax: +40 372111445
  5. Date of dispatch of this notice
   08.02.2018

Other tenders from Romania за for this period

Exhibition, fair and congress organisation services Source: TED

Technical assistance services Source: TED

Financial consultancy services Source: TED

Cleaning and sanitation services Source: TED

Construction supervision services Source: TED