Cargo handling and storage services

Country: Romania
Language: EN RO
Customer: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
Number: 7719600
Publication date: 13-02-2018
Contract value: 2 469 889 (USD)
Price original: 2 120 400 (EUR)

Source: TED
Deadline: 25 days
Descripition in original language
Tags: Cargo storage services Cargo handling services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Compania Națională Aeroporturi București S.A.
   Str. Calea Bucureștilor nr. 224E, oraș Otopeni, județul Ilfov
   Bucureşti
   075150
   Romania
   Contact point(s): 075150
   For the attention of: Claudia Georgescu
   Telephone: +40 212041293
   E-mail: claudia.georgescu@cnab.ro
   Fax: +40 212041976
   Internet address(es):
   General address: www.cnab.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

  2. Main activity
   Airport-related activities
  3. Contract award on behalf of other contracting entities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting entity

    Servicii de manipulare și închiriere cărucioare bagaje.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Punctul de lucru: Aeroportul International Henri Coanda — Bucuresti, Calea Bucurestilor nr. 224E, Otopeni, judetul Ilfov.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Achizitia serviciilor de manipulare si inchiriere carucioare bagaje. Termen de raspuns la clarificari: 7 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

    Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in cel mult 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

    Coduri CPV:

    — 63100000-0 — Servicii de manipulare si de depozitare a încarcaturilor,

    — PA01-7 34912000-3 — Servicii de inchiriere carucioare de bagaje.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    63100000, 34912000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    1) Servicii de manipulare — 1 910 400 euro fara tva;

    2) Servicii de inchiriere carucioare bagaje — 210 000 euro fara TVA.

    Estimated value excluding VAT
    2 120 400.00 EUR
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 48 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Garantia de participare: 21 204 euro, irevocabila, va fi constituita conform prevederilor art. 42 alin. (1)–(5) din H.G. 394/2016, respectiv se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara (Formular 2 din sectiunea „Formulare”) ori de o societate de asigurari, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire si cu respectarea prevederilor art. 42 alin. (7) din HG 394/2016.

    In cazul in care garantia de participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR din data transmiterii anuntului de participare.

    Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei (120 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor).

    Restituirea garantiei se va face in conform cu art. 44 din H.G. 394/2016.

    Conturile entitatii contractante sunt:

    Cont în lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450,

    Cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

    Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului, exclusiv TVA si se va constitui, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, conform prevederilor art. 46 alin. (1) din HG 394/2016, respectiv se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau prin virament bancar.

    Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile.

    Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului si emitentului instrumentului de garantare precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate.

    Conturile entitatii contractante sunt:

    Cont în lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450,

    Cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

    În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de executat.

    În cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia în corelatie cu noua valoare.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Surse proprii.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

    La încheierea contractului de achizitie publica, entitatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta nr. 1:

    1) Ofertantul, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73, art. 177, art. 178, art. 180 din Legea nr. 99/2016.

    Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.

    Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, in faza de analiza a documentelor suport DUAE, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016.

    Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

    Pentru persoanele juridice romane:

    (a) Prezentarea certificatelor privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii documentelor, dupa cum urmeaza:

    1) certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de Administratia Finantelor Publice — copie „conform cu originalul”;

    2) certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei — copie „conform cu originalul”,

    (b) Cazier judiciar al operatorului economic si a administratorului/membrilor din consilul de administrare, de conducere sau a celor care au putere de reprezentare, conducere sau decizie din cadrul operatorului economic, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

    (c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de lege si/sau alte documente edificatoare.

    Pentru persoanele juridice straine:

    Persoana juridica straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la pct. 1.

    In cazul documentelor prevazute la pct. 1 lit. a), b) si c), se vor prezenta documente similare, emise de catre o entitate competenta din tara unde isi are sediul, insotite de traducere autorizata in limba romana.

    Atentionari speciale:

    1) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

    2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

    Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul entitatii contractante sunt:

    — Bogdan-Stelian Mîndrescu — Director General,

    — Cristinel Fanel Smadu — Sef Serviciu Administrativ,

    — Tudor Jidav — Sef Dispecerat Coordonare Operationala,

    — Viorel Tanase — Director Operational AIHCB,

    — Mircea Serban — Sef Serviciu Managementul Resurselor Operationale,

    — Vasilica Marina — Director Directia Financiar, Contabilitate, Analize Economice Dezvoltare Aeroportuara,

    — Augustin Mihail Dutulescu — Coordonator Conformitate Financiara,

    — Daniela Silvia Mustea — Sef Serviciu Buget Analize si Raportari Financiare,

    — Gheorghe Ionescu-Director — Directia Calitate, Siguranta, Mediu SSM,

    — Adrian Stefan Vasilescu — Sef Serviciu Managementul Sigurantei Aeronautice,

    — Andrei Corneliu Filipoiu — Inspector Aeronautic,

    — Laurentiu Nicusor Matache — Director Directia Tehnica si Intretinere,

    — Bogdan Potorac Pavlovici — Sef Serviciu Intretinere Suprafete,

    — Alexandru George Ivan — Director Directia Comercial Achizitii si Relatii Internationale,

    — Oana Lucia Cornila — Sef Serviciul Achizitii,

    — Violeta Simionescu — Director Directia Legalitate si Resurse Umane,

    — Ingrid Andrei — Consilier Juridic,

    — Mircea Leonard Voinopol — Sef Serviciul Strategie si Managementul Securitatii,

    — Dumitru Marius Cocias — Sef Serviciul Investitii si Dezvoltare,

    — Any Forgach — Inginer, Serviciul Investitii si Dezvoltare,

    — Cristina Dumitrica — Expert, Serviciul Achizitii,

    — Valeriu Mihail Florea — Sef Serviciul Managementul Resurselor Tehnice de Securitate,

    — Alexandra Mihaela Dauer — Economist, Serviciul Achizitii,

    — Claudia Georgescu — Expert Achizitii Publice, Serviciul Achizitii,

    — Georgeta Hoara — Consilier juridic, SACL,

    — Mihaela Sturzoiu — Consilier juridic, SACL,

    — Daniela Giura — Economist, Serviciul Contabilitate,

    — Rubichi Irina-Geanina — Inspector de Specialitate, Serviciul Administrativ,

    — Lazar Gabriela Stefania — Economist, Serviciul Contabilitate,

    — Claudiu Vasopol — Serviciul Operatiuni speciale,

    — Adriana Domuta — Referent Specialitate, Serviciul Achizitii,

    — Zara Radu — Inginer, Serviciul Administrativ,

    — Decsei Arpad Anton — Inspector de specialitate Coordonator, Serviciul Administrativ.

    In vederea confirmarii faptului ca ofertantul nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii sale precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, se solicita urmatoarele:

    Cerinta nr. 1:

    Ofertantii/ofertantii asociati trebuie sa prezinte dovada din care rezulta o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz, si ca are dreptul legal de a presta serviciile ce formeaza obiectul procedurii de atribuire.

    Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.

    Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, in faza de analiza a documentelor suport DUAE, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016.

    Documentele care atesta indeplinirea cerintei sunt:

    Pentru persoane juridice romane:

    1) Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al judetului unde firma isi are sediul, privind date de identificare ale societatii: filiale, sucursale, puncte de lucru, administratori, reprezentanti, imputerniciti, durata societatii, asociati/actionari, obiect activitate (Cod CAEN) etc.

    Pentru persoane juridice straine:

    1) Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

    Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

    — o forma de inregistrare ca persoana juridica,

    — actionari/asociati,

    — obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a prestara serviciile solicitate prin prezenta documentatie de atribuire,

    — administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea,

    — capitalul social,

    — filiale/sucursale/puncte de lucru,

    — durata societatii,

    — original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traduceri autorizate in limba romana.

    Nota:

    1) Certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta vor fi prezentate, odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii;

    2) Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana;

    3) În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute;

    4) Din documentele prezentate trebuie sa reiasa informatii valabile/reale la momentul prezentarii.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cifra de afaceri in conformitate cu art. 188 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

    „Se solicita ca media anuala a cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) sa fie de minim 530 000 euro (exclusiv TVA).”

    Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE, in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.

    La nivelul DUAE trebuie precizate informatii privind bilanturile contabile inregistrate la ANAF si/sau alte documente prin care ofertantii isi pot demonstra situatia economica si financiara, precizand numarul si data documentului.

    Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, in faza de analiza a documentelor suport DUAE, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016.

    Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: bilanturile contabile inregistrate la ANAF, precum si alte documente prin care ofertantii isi pot demonstra situatia economica si financiara, cum ar fi: rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic.

    Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va completa atat de catre ofertanti, cat si, daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti.

    Note:

    1) În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract;

    2) Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 196 din Legea nr. 99/2016.

    In aceasta situatie, se va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.

    Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).

    Conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 99/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

    Entitatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului, o singura data, înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal;

    3) Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 196 din Legea nr. 99/2016.

    Modalitatea de indeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.

    Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate.

    Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).

    Conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 99/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

    Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului, o singura data, înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.

    La solicitarea autoritatii contractante, documentele prin care se confirma indeplinirea cerintei urmeaza sa fie prezentate obligatoriu in faza de analiza a documentelor suport DUAE, la solicitarea entitatii contractante, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016.

    În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.

    Subcontractare:

    Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE.

    Modalitatea de indeplinire: in cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.

    Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.

    Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere.

    Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.

    Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului, o singura data, înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.

    Numarul mediu anual de personal:

    Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere.

    Declaratie cu privire la numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani si personalul care va presta serviciile ce fac obiectul contractului.

    Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE, in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.

    Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, in faza de analiza a documentelor suport DUAE, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016.

    Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va completa atat de catre ofertanti, cat si, daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti.

    Note:

    1) În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor privind capacitatea tehnica si/sau profesionala. Indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului sectorial;

    2) Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 196 din Legea nr. 99/2016. In aceasta situatie, se va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.

    Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor pe care le va/vor pune la dispozitia ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).

    Conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 99/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica.

    Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

    Entitatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului, o singura data, înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.

    Cerinta nr. 1: Experienta similara in conformitate cu art. 192 lit. b) din Legea nr. 99/2016.

    “Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei in prestarea serviciilor similare cu cele care fac obiectul contractului, servicii prestate, în ultimii 3 ani, in valoare cumulata, de minim 530 000 euro (exclusiv TVA).”

    Prin experienta similara se intelege:

    — încarcarea si descarcarea marfurilor si/sau incarcaturilor,

    — activitatea de stivuire a marfurilor si/sau incarcaturilor,

    — servicii de inchiriere carucioare de bagaje.

    Entitatea contractanta considera indeplinirea cerintei astfel: fie la nivelul unui contract avand ca obiect atat încarcarea si descarcarea marfurilor si/sau incarcaturilor sau activitatea de stivuire a marfurilor si/sau incarcaturilor, cat si servicii de inchiriere carucioare de bagaje. Si/sau: fie prin cumul la nivelul mai multor contracte, respectiv cel putin un contract avand ca obiect servicii de inchiriere carucioare de bagaje si cel putin un contract avand ca obiect încarcarea si descarcarea marfurilor si/sau incarcaturilor sau activitatea de stivuire a marfurilor si/sau incarcaturilor.

    Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.

    La nivelul DUAE trebuie precizate informatii, cum ar fi:

    (a) numarul si data contractului invocat drept experienta similara,

    (b) valoarea, data si numarul documentului de receptie,

    (c) ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil,

    (d) indicarea beneficiarilor publici sau privati.

    Prezentarea documentelor justificative prin care se confirma indeplinirea cerintei urmeaza sa fie prezentate obligatoriu in faza de analiza a documentelor suport DUAE, la solicitarea entitatii contractante, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.

    Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:

    — copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit,

    — certificate de predare-primire,

    — recomandari,

    — procese-verbale de receptie,

    — certificate constatatoare.

    Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va completa atat de catre ofertanti, cat si, daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti.

    Note:

    1) În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor privind capacitatea tehnica si/sau profesionala. Indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului sectorial;

    2) Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 196 din Legea nr. 99/2016. In aceasta situatie, se va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.

    Ofertantii vor face dovada dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 — 2008 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in domeniul în care se încadreaza activitatea/activitatile principala/e ce fac obiectul contractului.

    Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.

    La nivelul DUAE se vor furniza informatii privind documentele prin care se asigura indeplinirea cerintei: numarul, data etc.

    Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, in faza de analiza a documentelor suport DUAE, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016.

    În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara de rezidenta a ofertantului.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: yes
    Additional information about electronic auction:

    Elementul ofertei care face obiectul procesului de reofertare este pretul total, vizand in mod particular elementele din tarif de natura cheltuielilor indirecte, profit etc. si cheltuielile cu materialele.

    Numarul de runde ale licitatiei electronice organizate: 1.

    Durata unei runde de licitatie electronica: minimum o zi.

    Pas de licitare: nu.

    La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici înregistrati în SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre entitatea contractanta.

    În orice moment pe parcursul desfasurarii licitatiei electronice, sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa în clasament.

    Pe parcursul licitatiilor electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea ofertantilor participanti.

    Ofertele depuse în cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.

    La momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia entitatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, determinat prin luarea în considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire specificat în fisa de date a achizitiei.

    În cazul în care ofertantul declarat admis si înregistrat în SEAP nu modifica în cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata în considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa în prealabil în SEAP.

  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 05.03.2018 12:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    15.03.2018 16:00
   5. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   7. Conditions for opening of tenders
    Date: 13.07.2018 18:00
    Place:

    In SEAP.

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

   1) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

   2) Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 172–173 din Legea nr. 99/2016;

   3) Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP;

   4) Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana;

   5) Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP, la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice;

   6) Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

   7) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse in SEAP, la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte, semnate cu semnatura electronica;

   8) Oferta declarata câstigatoare va fi oferta cu cel mai mic pret. Oferta are caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate a ofertei sau durata contractului si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre persoana împuternicita legal de catre acesta;

   9) Documentul unic european al achizitiei (DUAE) se acceseaza folosind urmatorul link: https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

   10) Dimensiunea maxima permisa a fisierelor încarcate in SEAP este de maxim 40 Mb, numarul acestora fiind nelimitat.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    București
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals

    Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   08.02.2018

Other tenders from Romania за for this period

Cleaning services of transport equipment Source: TED

Repair and maintenance services Source: TED

Repair and maintenance services of rolling stock Source: TED

Computer upgrade services Source: TED

Rig-positioning services Source: TED