Cargo handling and storage services

Country: Romania
Language: EN RO
Customer: Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Number: 7719598
Publication date: 13-02-2018
Contract value: 784 909 (USD)
Price original: 3 100 000 (RON)

Source: TED
Deadline: 23 days
Descripition in original language
Tags: Cargo storage services Cargo handling services

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
   Piața C.I. Motaș nr. 4
   Mediaș
   551130
   Romania
   Contact point(s): 551130
   For the attention of: Alina Boaru
   Telephone: +40 269201946
   E-mail: alina.boaru@romgaz.ro
   Fax: +40 269844184
   Internet address(es):
   General address: www.romgaz.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

  2. Main activity
   Exploration and extraction of gas and oil
  3. Contract award on behalf of other contracting entities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting entity

    Servicii de depozitare și manipulare material tubular pentru sonde

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Conform caietului de sarcini.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Servicii de depozitare si manipulare material tubular pentru sonde.

    Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    63100000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Conform caietului de sarcini.

    Estimated value excluding VAT
    3 100 000.00 RON
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 24 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Cuantumul garantiei de participare: este 30 000 RON.

    Ofertantii care depun oferte vor afisa obligatoriu în SEAP dovada constituirii garantiei pentru participare, scanata pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor, în conformitate cu art. 42 alin. (7), din HG 394/2016.

    Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

    Modul de constituire a garantiei de participare:

    1) Garantia de participare se exprima în lei, se va încarca obligatoriu in SEAP pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor si poate fi constituita astfel:

    — virament bancar sau OP în contul RO08RNCB0231019525330001 deschis la BCR Medias,

    — printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în conditiile legii,

    2) Garantia trebuie sa fie irevocabila,

    3) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

    Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse.

    Entitatea contractanta va retine garantia de participare atunci când ofertantul se afla într-una din situatiile prevazute de art. 43 alin. (1) din HG 394/2016.

    Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art. 44 din HG 394/2016. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului, fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este egala cu cea a termenului de prestare aferenta contractului.

    Garantia de buna executie a contractului de servicii se constituie conform art. 46 din H.G. 394/2016, dupa cum urmeaza:

    Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale.

    In cazul în care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia entitatii contractante. Suma initiala care se depune de catre prestator in contul de disponibil astfel deschis potrivit art. 46 alin. (4) si (5) din HG 394/2016, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului, fara TVA.

    Pe parcursul îndeplinirii contractului, entitatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prevazut la art. 46 alin. (4) si (5) din HG 394/2016 prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul si va instiinta prestatorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

    Entitatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Finantare: Surse proprii.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    — Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016,

    — Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016,

    — Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta nr. 1:

    Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, la art. 178 si art.180 din Legea nr. 99/2016.

    Modalitate de îndeplinire: Se va completa DUAE, de catre toti ofertantii, inclusiv de catre asociati, terti sustinatori si subcontractanti.

    Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, inclusiv de catre asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii acestuia.

    Aceste documente vor fi:

    — certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

    — cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice,

    — alte documente edificatoare, dupa caz.

    Cerinta nr. 2:

    Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitarea conflictului de interese prevazute la art. 73 din Legea 99/ 2016.

    Modalitate de îndeplinire: Se va prezenta o declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute de art. 73 din Legea 99/2016 odata cu depunerea DUAE, de catre toti ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii, pâna la data limita de depunere ofertelor.

    Persoanele cu functie de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:

    — Dl. Cindrea Corin Emil – Director General SNGN Romgaz S.A.,

    — Dl. Dobrescu Dumitru – Director General Adjunct Investitii,

    — Dl. Bobar Andrei – Director Economic,

    — Dl. Bodogae Horea – Director Directia Achizitii,

    — Dl. Dan Risnita – Inginer Sef Foraj,

    — Dl. Sandu Valentin – Sef Serviciul Tehnologii Foraj,

    — Dl. Nicolae Coman – Inginer Serviciul Supervizare Foraj,

    — Dl. Ovidiu Lapadat – Sef Serviciu Aprovizionare Suc. Medias,

    — Dl. Alin Moldovan – Economist Serv. Aprovizionare Sucursala Targu Mures,

    — D-na. Bolchis Cecilia – Sef Serv. Achizitii,

    — D-na Crisan Cristina – economist Serv. Contabilitate,

    — D-na Boaru Alina – economist Serv. Achizitii.

    Cerinta nr. 1:

    Persoane juridice/fizice române si Persoane juridice/fizice straine:

    — Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

    Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE, de catre ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta nr. 1:

    Declaratie privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.

    Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, financiari încheiati, respectiv 2016, 2015, 2014 de minim: 3 000 000 RON.

    Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va completa DUAE, de catre ofertanti, asociati si terti sustinatori urmând ca entitatea contractanta sa solicite, doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea situatiilor financiare anuale pentru anii 2014, 2015, 2016 întocmite potrivit reglementarilor contabile aplicabile în baza Legii contabilitatii nr. 82/1991 sau orice alte documente relevante in sustinerea acesteia.

    În cazul în care mai multi operatori economici depun o oferta comuna, pentru demonstrarea capacitatii economice si financiare se vor lua în considerare resursele tuturor membrilor grupului. Pentru ofertantii nerezidenti, se vor prezenta situatiile financiare anuale (pentru anii 2014, 2015, 2016) întocmite potrivit reglementarilor contabile din tara de rezidenta, însotite de raportul auditorului financiar. Documentele vor fi prezentate în original sau copie, însotite de traducerea autorizata în limba româna.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta nr. 1:

    Ofertantul va demonstra prestarea de servicii de depozitare si manipulare a încarcaturilor prin prezentarea unei liste a principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor, continând valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau clienti privati a caror valoare însumata sa fie de minim: 3 000 000 RON.

    Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.

    Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.

    Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale.

    Termenului limita prevazut in invitatia de participare publicata initial.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va completa DUAE, de catre ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti, entitatea contractanta urmând sa solicite doar ofertantului clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor justificative care probeaza îndeplinirea cerintei (contracte /certificate /documente etc.).

    Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

    Cerinta nr. 2:

    Informatii privind subcontractantii (daca este cazul).

    Ofertantii vor include informatii cu privire la subcontractanti in DUAE. Subcontractantul/subcontractantii va/vor prezenta fiecare cate un formular DUAE, semnat si completat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Daca prin subcontractant se îndeplineste o cerinta de calificare sau mai multe, atunci acesta va preciza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste.

    Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neîncadrarii in motivele de excludere.

    Se solicita, la încheierea contractului, sau atunci când se introduc subcontractanti, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin subcontractantilor, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie sectoriala. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie sectoriala.

    În situatia în care un subcontractant îsi exprima optiunea de a fi platit direct de catre entitatea contractanta, ofertantul va cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractansilor cu privire la aceste aspecte. Aceste dispozitii nu diminueaza raspunderea ofertantului în ceea ce priveste îndeplinirea tuturor obligatiilor din viitorul contract sectorial, inclusiv a obligatiilor subcontractate.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va completa DUAE, de catre ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti, urmând ca entitatea contractanta sa solicite documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de subcontractare, doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare (impreuna cu documente anexe la acordul de subcontractare, transmise acestora de catre subcontractanti, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).

    Cerinta nr. 3:

    Informatii privind asocierea (daca este cazul). In cazul asocierii, ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu DUAE, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere denumirea asociatilor,datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective).

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va completa DUAE, de catre ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti, urmând ca entitatea contractanta sa solicite acordul de asociere, documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de asociere doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere (impreuna cu documente anexe la acordul de asociere, transmise acestora de catre asociatii, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).

    Cerinta nr. 4:

    Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul).

    In cazul unei sustineri de terta parte, ofertantul va depune odata cu DUAE si documentele care o însotesc, angajamentul ferm ale tertului sus?inator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sus?inatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va completa DUAE, de catre ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti, urmând ca entitatea contractanta sa solicite documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentele de sustinere, doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).

    Cerinta nr. 1:

    Ofertantul/asociatii vor prezenta dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principala ce face obiectul contractului.

    Modalitatea de indeplinire.

    Se va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE. Entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte documentele justificative (prezentarea unor certificate valabile la momentul prezentarii emise de organisme de certificare acreditare sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii) care probeaza îndeplinirea cerintei.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 14.03.2018 15:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    15.03.2018 16:00
   5. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
   7. Conditions for opening of tenders
    Date: 15.06.2018 18:00
    Place:

    In SEAP

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   — Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatură electronică),

   — Propunerea tehnica și cea financiară și toate certificatele, documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizata a acestora în limba română,

   — În cazul în care se depune notificare prealabilă sau contestație, după caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016,

   — Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP, la secțiunea „Documentație și Clarificări” din cadrul anunțului de participare, entitatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită în conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse, în SEAP la secțiunea „Întrebări”. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea „Întrebări”), integral în secțiunea corespunzătoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnătura electronică extinsă,

   — Documentul Unic de Achiziții European se va putea accesa în vederea completării de către operatorii economici interesați la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter și adresa: https://ec.europa.eu/tools/espd. DUAE va fi prezentat doar în format xml,

   — În cazul în care se constată căă ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, în vederea departajării ofertelor, entitatea contractantă (prin intermediul SEAP la secțiunea „Întrebări”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare,

   — Pentru informații suplimentare privind depunerea în format electronic a ofertelor în SEAP, ofertanții se pot adresa Serviciului Suport Companii din cadrul Agenției pentru Agenda Digitală a României (AADR) la tel.: +40213052830/39, fax: +40213032906, email: contact.companii@e-licitatie.ro. Responsabilitatea pentru corecta funcționare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem, conform art. 5 alin (3) din HG 394/2016.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    București
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals

    Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 6 și 8 din Legea 101/2016.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș – Serviciul Juridic
    Piața Constantin Motaș nr. 4
    Mediaș
    551130
    Romania
    Contact point(s): 551130
    Telephone: +40 269206111
    E-mail: endre.ioo@romgaz.ro
    Fax: +40 269844184
  5. Date of dispatch of this notice
   08.02.2018

Other tenders from Romania за for this period

Cargo handling and storage services Source: TED

Cleaning services of transport equipment Source: TED

Repair and maintenance services Source: TED

Repair and maintenance services of rolling stock Source: TED

Computer upgrade services Source: TED