Hotel accommodation services

Country: Romania
Language: EN RO
Customer: Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Number: 7243991
Publication date: 24-01-2018
Contract value: 996 087 (USD)
Price original: 3 934 045 (RON)

Source: TED
Deadline: 10 days
Descripition in original language
Tags: Hotel accommodation services Transport

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Agenția Națională a Funcționarilor Publici
   Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, sector 3
   Bucureşti
   030669
   Romania
   Contact point(s): 030669
   Telephone: +40 374112734
   E-mail: elena.constantinescu@anfp.gov.ro
   Fax: +40 374112734
   Internet address(es):
   General address: www.anfp.gov.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
  3. Main activity
   Other: Agenție națională ce asigura aplicarea strategiilor şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcției publice şi al funcționarilor publici
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Servicii de organizare componente şi module de formare şi formare profesională în cadrul proiectului „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari şi beneficiarii FESI, precum şi instruire specifică pentru beneficiarii POAT” cod proiect 1.1.031

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Bucuresti, Bulevardul Mircea Voda nr. 44, Tronson III, Cod NUTS RO321.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Servicii de organizare componente şi module de formare şi formare profesionala în cadrul proiectului „Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari şi beneficiarii FESI, precum şi instruire specifică pentru beneficiarii POAT” cod proiect 1.1.031

    1) Lot 1 — Servicii de organizare componente si module de formare.

    Pentru lotul 1 prestatorul trebuie sa asigure întregul suport pentru organizarea modulelor de formare, respectiv servicii de cazare, masa, asigurare sali de instruire, decont transport si organizatori de curs pentru 1 852 de participanti, formatori si organizatori.

    Valoarea estimata fara TVA 3 165 165,00 RON.

    2) Lot 2 — Servicii de formare profesionala.

    Pentru lotul 2 prestatorul va asigura serviciile de formare pentru 1 680 de participanti, testarea si certificarea acestora conform cerintelor precum si servicii de elaborare, integrare date si diseminare certificate.

    Valorea estimata fara TVA 768 880,00 RON.

    Conform prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarile de clarificari privind DA se vor transmite cel mai târziu cu 15 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, la adresa: www.e-licitatie.ro, în cadrul anuntului de participare aferent procedurii, sectiunea intrebari. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde cel mai târziu în termen de 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, în cadrul anuntului de participare aferent procedurii, sectiunea „Intrebari”.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    55110000, 55130000, 63000000, 79823000, 80530000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Servicii de organizare componente si module de formare în cadrul proiectului cod 1.1.031.

    Estimated value excluding VAT
    3 934 045.00 RON
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 22 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Servicii de organizare componente şi module de formare

  1. Short description

  Servicii de organizare componente si module de formare în cadrul proiectului „Instruire orizontala pentru potentialii beneficiari si beneficiarii FESI, precum si instruire specifica pentru beneficiarii POAT” cod proiect 1.1.031.

  Prestatorul trebuie sa asigure întregul suport pentru organizarea modulelor de formare respectiv servicii de cazare, masa, asigurare sali de instruire, decont transport si organizatori de curs pentru 1 852 de participanti, formatori si organizatori.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  55110000
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: 3 165 165.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 22 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Criteriu de atribuire.

  Lot 2 — Servicii de organizare componente si module de formare.

  Cel mai bun raport calitate-pret.

  Algoritmul de calcul conform caietului de sarcini.

  Valoarea garantiei de participare este: 31 651,65 RON.  Lot No: 2 Lot title: Servicii de formare profesională

  1. Short description

  Servicii de formare profesionala în cadrul proiectului „Instruire orizontala pentru potentialii beneficiari si beneficiarii FESI, precum si instruire specifica pentru beneficiarii POAT” cod proiect 1.1.031.

  Prestatorul va asigura serviciile de formare pentru 1 680 de participanti, testarea si certificarea acestora conform cerintelor, precum si servicii de elaborare, integrare date si diseminare certificate.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  80530000
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: 768 880.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 22 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret.

  Factorii de evaluare si algoritmul de calcul conform caietului de sarcini, capitolul 6. Valoarea garantiei de participare este: 7 688,80 RON. 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata fara TVA pentru fiecare lot în parte respectiv: Lot 1 — 31 651,65 RON si Lot 2 — 7 688,80 RON sau echivalent alta valuta la cursul oficial BNR anterior datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice.

    Garantia de participare, se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari fie prin virament bancar în contul: ANFP Cod fiscal 12979825, RO76TREZ7035005XXX019465 deschis la Trezoreria Statului Sector 3 Bucuresti.

    Garantia trebuie sa fie irevocabila, iar instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Dovada constituirii garantiei de participare se va publica în SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

    Valabilitatea garantiei de participare va fi de minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Retinerea garantiei de participare se va face, în conditiile prevazute de art. 37, din HG nr. 395/2016.

    Nepublicarea, pâna la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, a dovezii constituirii garantiei de participare, conduce la respingerea ofertei, ca fiind inacceptabila conform art.132 alin. (3) din HG nr. 395/2016. Cuantumul garantiei de buna executie în lei: 10 % din valoarea contractului fara TVA pentru fiecare lot.

    Garantia de buna executie se va constitui în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, în conditiile art. 40 alin. (1) din HG nr. 395/2016 sub forma unui virament bancar sau un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, si devine anexa la contract.

    Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale în conformitate cu art. 40 alin. (3) din HG nr. 395/2016.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Fondul Social European.

    Proiect cofinantat prin Fondul Social European — Programul Operational Asistenta Tehnica.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    1) Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;

    2) Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;

    3) Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Ofertantii (membrii asocierii, daca este cazul), tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situtiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (inclusiv pentru asociati/ terti sustinatori/subcontractanti, daca este cazul). Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

    În cazul în care ofertantul participa cu oferta pentru ambele loturi, DUAE va fi completat pentru fiecare lot.

    Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:

    1) Certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;

    2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

    3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

    Documentele justificative în cazul ofertantilor straini (pentru care se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice) sunt:

    Certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Documentele vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

    Referitor la certificatele fiscale pe care operatorii economici le vor depune pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care se demonstreaza îndeplinirea criteriilor de calificare în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora;

    4) Alte documente edificatoare, dupa caz.

    Ofertantul (membrii asocierii), tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se afle în conflict de interese cu persoanele cu functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. Declaratie pe propria raspundere privind inexistenta conflictului de interese, cu mentionarea persoanelor care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, precum si a celor implicate în elaborarea documentatiei de atribuire si derularea procedurii, completata în Conformitate cu Formularul nr. 2.

    Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

    În cazul în care ofertantul participa cu oferta pentru ambele loturi declaratia si DUAE vor fi depuse pentru fiecare lot.

    Persoanele ce detin functii de decizie în organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

    — Leonid-Augustin MOISIU — Presedinte,

    — Andreea-Maria Arcan-Apostol —Vicepresedinte,

    — Carmen-Dorina Dragan — Secretar General,

    — Mihaela–Luminita BACIU — Secretar general adjunct,

    — Dragos Dragulanescu — Director D.E.R.U.A.A.P.,

    — Lavinia Niculescu — Director D.P.F.E.,

    — Carmen Hârtopeanu — Sef Serviciu D.P.F.E.,

    — Monica Coseru — Manager public – Manager proiect.

    Ofertantul nu are voie sa aiba drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv, sa nu se afle în relatii comerciale, cu persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante.

    Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

    Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

    În cazul în care ofertantul participa cu oferta pentru ambele loturi DUAE va fi completat pentru fiecare lot.

    Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta (însotite de traducerea autorizata în limba româna), urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Certificatul Constatator trebuie sa contina informatii reale/actuale la data prezentarii acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul/codurile CAEN din certificatul constatator.

    Nota: În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza.

    Documentele justificative solicitate se prezinta în SEAP, în format scan al originalului, copiei legalizate sau copiei conforma cu originalul, semnat cu semnatura electronica.

    Pentru Lotul 2.

    Operatorii economici care depun oferta trebuie sa detina autorizatie eliberata de ANC/MMJS – Autoritatea Nationala de Certificari/Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, pentru programul de formare ”Expert Achizitii Publice”.

    Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situatiei lor.

    Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizatie eliberata de ANC/MMJS – Autoritatea Nationala de Certificari/Ministerul Muncii si Justitiei Sociale pentru programul de formare ”Expert Achizitii Publice în copie, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, cu mentiunea „conform cu originalul” se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Ofertantii trebuie sa detina acreditare ANC/MMJS, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata, privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ca furnizor autorizat. Autorizatia trebuie sa fie valabila la data prezentarii si pe toata durata de executie a contractului de achizitie publica.

    Daca autorizatia privind programul de formare expira ca valabilitate în perioada contractului de servicii, atunci ofertantii vor transmite o declaratie prin care se angajeaza sa isi reînoiasca autorizatia programului de formare (în format original) astfel încât sa fie furnizate servicii de formare autorizate pâna la data estimata pentru finalizarea contractului de servicii pentru care se realizeaza aceasta procedura de achizitie.

    Persoanelor juridice straine le sunt aplicabile prevederile art. 34, 35 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 republicata, privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Documentele prezentate vor fi însotite de traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura va fi legalizata de un notar public.

    Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

    Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini,

    Documente echivalente emise în tara de rezidenta (însotite de traducerea autorizata în limba româna), urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Certificatul Constatator trebuie sa contina informatii reale/actuale la data prezentarii acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul/codurile CAEN din certificatul constatator.

    Nota: În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza.

    Documentele justificative solicitate se prezinta în SEAP, în format scan al originalului, copiei legalizate sau copiei conforma cu originalul, semnat cu semnatura electronica.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Media cifrei de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2016, 2015, 2014) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin:

    — Lotul 1 — 3 165 165,00 RON,

    — Lotul 2 — 768 880,00 RON.

    Valorile vor fi exprimate în moneda nationala a ofertantului sau alta valuta, la cursul mediu RON/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv (2016, 2015, 2014).

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (inclusiv pentru asociati/ terti sustinatori, daca este cazul), urmând ca documentele justificative, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    În cazul în care ofertantul participa cu oferta pentru ambele loturi DUAE va fi completat pentru fiecare lot.

    Aceste documente sunt: Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2014, 2015, 2016 înregistrate la organele fiscale competente.

    Daca, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.

    În situatia în care operatorul economic a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani cifra de afaceri globala va fi prezentata corespunzator perioadei efective de activitate.

    Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016.

    Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.

    Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).

    Prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Informatii privind asociatii, daca este cazul. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte, însotit de acordul de asociere, dupa caz.

    Informatii privind subcontractantii, daca este cazul. Ofertantul va prezenta odata cu DUAE informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (lista subcontractanti, datele de recunoastere (denumire, date de contact, adresa sediului social, telefon/fax, cod fiscal, reprezentant legal, nr. înregistrare la ONRC, dupa caz), activitati ce se subcontracteaza, procent din contract, etc.).

    Informatii privind sustinerea tehnica si profesionala, daca este cazul. Ofertantul va prezenta odata cu DUAE angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia în derularea contractului, dupa caz.

    Se va prezenta lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati;

    Pentru Lotul 1.

    Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei similare prin prezentarea de certificate/documente prin care se confirma ca, in cel mult ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertelor), a prestat servicii similare (duse la bun sfârsit) celor ce fac obiectul contractului la nivelul a unui sau mai multe contracte, a caror valoare cumulata este de minim 3 165 165,00 RON fara TVA.

    Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR.

    Pentru Lotul 2.

    Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei similare prin prezentarea de certificate/documente prin care se confirma ca, in cel mult ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertelor), a prestat servicii similare (duse la bun sfârsit) celor ce fac obiectul contractului la nivelul a unui sau mai multe contracte, a caror valoare cumulata este de minim 768 880,00 RON fara TVA.

    Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei ofertantii vor completa DUAE însotit de acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. În cazul în care ofertantul participa cu oferta pentru ambele loturi, DUAE va fi completat pentru fiecare lot. Acordul de asociere trebuie sa mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin acorduri/angajamente, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei ofertantii vor completa DUAE (inclusiv pentru subcontractanti, daca este cazul) însotit de contractul/acordul de subcontractare, dupa caz. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului cât si al subcontractantului, dupa caz, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. În cazul în ofertantul participa cu oferta pentru ambele loturi, DUAE va fi completat pentru fiecare lot. În cazul subcontractarii unor parti din contract, în conformitate cu prevederile art. 179 lit. k) din legea nr. 98/2016 ofertantul va prezenta partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin acorduri/angajamente, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante.

    Ofertantul va prezenta odata cu DUAE (completat cu informa?iile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte) angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia în derularea contractului, dupa caz. În cazul în care ofertantul participa cu oferta pentru ambele loturi, DUAE va fi completat pentru fiecare lot. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului cât si al tertului sustinator, dupa caz, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Tertul sustinator va completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut corespunza tor sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. La solicitarea autoritatii contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

    Completare DUAE, pentru fiecare lot, urmând ca documentele justificative, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului/contractelor invocat/e drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.

    În cazul în ofertantul participa cu oferta pentru ambele loturi DUAE va fi completat pentru fiecare lot.

    Documente justificative:

    Ofertantul va putea prezenta certificate/documente care sa confirme prestarea serviciilor respective emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (de exemplu recomandari, acceptante, documente constatatoare, procese verbale de receptie, contracte, etc.) în functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici în copie certificata pentru conformitate cu originalul.

    În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie pe propria raspundere a operatorului economic.

    Pentru contractele pe care ofertantul nu le-a prestat în procent de 100% se vor atasa documente de suport din care sa rezulte procentul (valoarea) îndeplinit/a din acestea si faptul ca serviciile prestate de ofertant au fost în domeniul solicitat).

    În cazul în care contractele prezentate ca experienta similara au fost executate în asociere, valoarea ce va fi luata în considerare pentru îndeplinirea cerintei minime se va calcula în conformitate cu procentul prevazut în contractul de asociere (ca fiind realizat de ofertant/asociat) pentru categoriile de servicii similare. În acest sens, se solicita copie certificata „conform cu originalul” a contractului de asociere si documente doveditoare din care sa rezulte executarea acelor categorii de servicii solicitate ca experienta similara.

    În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia în derularea contractului.

    Lot 1.

    Servicii similare = servicii de organizare evenimente de genul seminarii, programe de formare, conferinte, cursuri, focus-grupuri, întâlniri de lucru, etc. care sa cuprinda servicii hoteliere, servicii de catering/restaurant, servicii conexe transportului (decont transport), servicii de închiriere sali de conferinta, etc..

    Lot 2.

    Servicii similare = servicii de formare profesionala.

    Servicii duse la bun sfarsit (a se vedea art. 9 din Instructiunea ANAP nr. 2/2017).

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Pretul ofertei.. Weighting: 80
    2. Componenta tehnica.. Weighting: 20
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 13.02.2018 16:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    28.02.2018 16:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 20.04.2018 18:00
    Place:

    In SEAP.

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
   Reference to project(s) and/or programme(s):

   „Instruire orizontala pentru potentialii beneficiari si beneficiarii FESI, precum si instruire specifica pentru beneficiarii POAT” cod proiect 1.1.031.

  3. Additional information

   Clasificarea ofertelor se face în ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, prin însumarea punctajelor aferente factorului financiar si al celui tehnic, având în vedere ponderile pentru factorii de evaluare. În cazul în care, ca urmare a însumarii punctajului tehnic cu punctajul financiar, 2 sau mai multe oferte au obtinut punctaj final egal, oferta care va fi declarata câstigatoare, dintre acestea, va fi oferta ce are pretul cel mai scazut.

   Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (inclusiv pentru asociati/ terti sustinatori/subcontractanti, daca este cazul). Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

   În cazul în ofertantul participa cu oferta pentru ambele loturi, DUAE va fi completat pentru fiecare lot.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    Bucureşti
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals

    10 zile — conform art. 6 si art. 8 alin. (1) lit a) din Legea nr. 101/2006.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Agenția Națională a Funcționarilor Publici
    Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, tronson 3, sector 3
    București
    030669
    Romania
    Contact point(s): 030669
    Telephone: +40 374112734
    E-mail: elena.constantinescu@anfp.gov.ro
    Fax: +40 374112734
    Internet address: www.anfp.gov.ro
  5. Date of dispatch of this notice
   19.01.2018

Other tenders from Romania за for this period

Roadworks Source: TED

Roadworks Source: TED

River regulation and flood control works Source: TED

Construction work for social services buildings Source: TED

Operation of a refuse site Source: TED