Construction work

Country: Romania
Language: EN RO
Customer: Judetul Cluj (Consiliul Judetean)
Number: 4792423
Publication date: 13-10-2017
Contract value: 2 456 007 (USD)
Price original: 9 700 000 (RON)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Judetul Cluj (Consiliul Judetean)
   Calea Dorobantilor nr. 106
   Cluj-Napoca
   400094
   Romania
   Contact point(s): 400094
   For the attention of: Alin Paunel Tise
   Telephone: +40 372640060
   E-mail: cjc@cjcluj.ro
   Fax: +40 372640074
   Internet address(es):
   General address: www.cjcluj.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority
   Regional or local authority
  3. Main activity
   General public services
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Proiectarea si executia lucrarilor necesare Inchiderii si ecologizarii depozitelor de deseuri urbane neconforme din judetul Cluj: Campia Turzii si Dej.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Works
    Design and executionMain site or location of works, place of delivery or of performance:

    Locul principal de executare

    Municipiul Campia Turzii si Municipiul Dej, judetul Cluj.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Contractul implica proiectare si executie:

    a) Proiectare, care presupune:

    — Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire;

    — Elaborarea proiectului tehnic (faza PT, CS, DE );

    — Obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si a autorizatiei de construire

    — Proiectarea racordurilor pentru utilitatile aferente

    b) Executia lucrarilor de inchidere a depozitelor urbane neconforme, care presupune:

    — lucrari de reabilitare a amplasamentelor depozitelor

    — lucrari de protectie impotriva inundatiilor

    — lucrari de monitorizare

    — executia racordurilor aferente utilitatilor.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    45000000, 45112360, 45233228, 71322000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Conform caietului de sarcini.

    Estimated value excluding VAT
    9 700 000.00 RON
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 72 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 1 Lot title: Închidere si ecologizare depozit de deseuri urban neconform din municipul Câmpia Turzii, jud Cluj;

  1. Short description

  Închidere si ecologizare depozit de deseuri urban neconform din municipul Câmpia Turzii, jud Cluj;

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  45000000
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: 6 600 000.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 72 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Perioada de garantie a lucrarilor: 60 luni

  Garantia de participare va fi in cuantum de: Lot 1 = 66 000 RON;

  Garantia de buna executie: 10 % din valoarea de contract acceptata, fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 66 000 RON.  Lot No: 2 Lot title: Închidere si ecologizare depozit de deseuri urban neconform din municipul Dej, jud. Cluj;

  1. Short description

  Închidere si ecologizare depozit de deseuri urban neconform din municipul Dej, jud. Cluj;

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  45000000
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: 3 100 000.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  in months: 72 (from the award of the contract)
  5. Additional information about lots

  Perioada de garantie a lucrarilor: 60 luni

  Garantia de participare va fi in cuantum de: Lot 1 = 31 000 RON;

  Garantia de buna executie: 10 % din valoarea de contract acceptata, fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 31 000 RON. 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Ofertantul va constitui o garantie de participare în cuantum de: lot 1 = 66 000 RON, lot 2 = 31 000 RON

    Garantia de participare se constituie prin: virament bancar în contul RO 44TREZ2165006XXX006923 deschis la Trezoreria municipiului Cluj – Napoca, instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Perioada de valabilitate de 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

    Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare/simplificat in SEAP. Instrumentul de garantare se va prezenta autoritatii contractante,in SEAP, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor Da, 10 % din pretul contractului, fara TVA. G

    arantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica (art. 39 din HG 395/2016).

    Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:

    – scrisoare de garamtie bancara;

    – Virament bancar;

    – Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5 % din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.

    – Printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentulu de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.

    Eliberarea/restituirea garantiei de buna executie se va face conform art. 42, alin. (4) din HG nr. 395/2016.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, bugetul de stat, bugetul local.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016. Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    A. Motive de excludere: Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de 164, art. 165, art.167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

    Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art. 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

    Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

    1. Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru ,,pentru care exista obligatii de plata" la momentul depunerii acestora.

    2. Cazier fiscal pentru operatorul economic,

    3. Cazier judiciar pentru operatorul economic,

    4.Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

    5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

    6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

    7. Orice alte documente edificatoare.

    B. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016.

    Numele persoanelor ce detin functii de decizie Functia in cadrul autoritatii contractante

    presedinte – Tise Alin-Paunel, vicepresedinti: Mînzat Marius – Dorel, Vákár István – Valentin, consilieri judeteni: Tuluc Calin – Marin, Les Mariana Carmen, Secara Dorel Viorel, Todea Cosmin Alexandru, Haiduc Ioan – Cristian, Pop Ligia – Vasilica, Hodorogea Anca – Cristina, Simplicean Horea Dan, Gavrea Dan – Felician, Grosan Nicolae – Giulian, Andro Marinel Ioan, Samartean Iuliu, Marc Marinela, Draghici Dumitru, Balaj Gheorghe – Marius, Garboan Gabriela Mirela, Lapusan Remus – Gabriel, Cuibus Valentin Claudiu, Salatioan Vasile, Chiorean Laura Elena, Popovici Alin, Oprea Laurentiu, Matusan Vladimir, Pop Petre, Bota Ioan, Nati Ariton, Vitan Alexandru, Deák Ferencz, Balla Francisc, Lörinczi Zoltán László, Enyedi Tamás, Keizer Robert, Szöcs Endre, secretar al judetului- Gaci Simona, arhitect sef – Salanta Claudiu Daniel, director general – Cristina Schiop, directori executivi: Ratiu Mariana, Iliescu Stefan Eduard, sefi serviciu: Cretu Alexandru – Simion, Coman Diana, Bauci Tanase, Hîncu Liviu-Emil, Muresanu Anda, Nonn Laszlo Tibor, consilieri: Oltean Camelia Anca, Huldusan Lacrimioara, Tripon Mihaela, Tothfalusi Judith, Bobina Cristina, Cristea Corina, Furcovici Daniela Georgeta, Tiuca Adina, Botezan Alexandru Romulus, Biscovan Mihaela Cristina, Rusu Claudia Eleonora, Bogdan Aurelia, Engi Inauan Simona, Rotaru Angela, Rad Niculina Aurelia, Rotaru Gabriela, Fried Emeric, Inoan Mihai, Ciortea Teofil, Mirela Tare, Irimies Cosmina.

    Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

    Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Avand in vedere ca pana la data limita de depunere a ofertelor se prezinta doar DUAE, in SEAP, Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, se vor incarca in SEAP, la solicitarea a. c. conf. art. 196, alin. 2 din Legea 98/2016; Informatiile din aceste documente trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii lor.

    Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2014, 2015 si 2016 a fost de minim:

    — Lotul 1 – 6 600 000 RON

    — Lotul 2 – 3 100 000 RON

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    In vederea indeplinirii cerintei, pentru fiecare lot in parte, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2014, 2015 si 2016. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

    Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

    Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. De asemenea, pentru fiecare lot in parte, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

    Nota 3: a) Pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu pentru anul 2014 – 1 EUR = 4,4446 RON, 2015 –1 EUR = 4,4450 RON si 2016 – 1 EUR = 4,4908.

    b) Pentru alte monede decat EUR, se transforma mai intai in EUR, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2014, 2015 si 2016 publicat pe site-ul site-ul http://ec.europa.eu/ budget/ contracts _grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. Pentru transformarea EUR in RON se vor urma indicatiile de la punctul a.

    Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

    Nota 5: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, pentru fiecare lot in parte, tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Experienta similara – Pentru Lucrari

    Ofertantul va prezenta o lista cu principalele lucrari executate în ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor din care sa rezulte executatarea in conformitate cu normele profesionale in domeniu si dus la bun sfarsit, lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura

    AC considera lucrari similare, oricare din urmatoarele lucrari executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit:

    — lucrari de inchidere depozite de deseuri menajere nepericuloase, sau

    — lucrari de inchidere si ecologizare mine, sau

    — lucrari de inchidere depozite de zgura si cenusa, sau

    — lucrari de inchidere iazuri de decantare.

    Documentele justificative vor consta in documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice:

    1. obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,

    2. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul

    3. locul executiei lucrarilor si sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit;

    4. Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat)

    Continuare: experienta similara – pentru servicii

    Ofertantul va prezenta o lista cu principalele servicii prestate în ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca a prestat în conformitate cu normele profesionale in domeniu si dus la bun sfarsit, servicii similare cu cele ce fac obiectul prezentului contract.

    AC considera servicii similare, oricare din urmatoarele servicii prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit:

    — servicii de proiectare tehnica privind inchidere depozite de deseuri menajere nepericuloase, sau

    — servicii de proiectare tehnica privind inchidere si ecologizare mine, sau

    — servicii de proiectare tehnica privind inchidere depozite de zgura si cenusa, sau

    — servicii de proiectare tehnica privind inchidere iazuri de decantare.

    Documentele justificative vor consta in documente reprezentand certificari de buna prestare pentru acele servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice:

    1. obiectul serviciului prestat astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,

    2. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul

    3. Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat)

    Nota1: Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie/prestatie, documentele intocmite în conformitate cu formularul din documentatia de atribuire precum si procese verbale de receptie sau recomandari sau documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.

    Nota 2: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de lucrari/servcii, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt lucrarile/serviciile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.

    Atentionari speciale:

    Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

    Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

    Asocierea

    1.Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, în conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016.

    2. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

    3. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala conform Legii 98/2016.

    Subcontractare

    1. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.

    2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.

    3. Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele.

    4. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.

    5. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.

    6. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în oferta sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens

    7. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv

    8. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art. 150 alin. 1 si 2 din HG 395/2016).

    9. Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente furnizarilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public.

    10. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.

    Continuare cerinta subcontractanti

    11. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, în conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit

    Terti sustinatori

    1) Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respective

    2) În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

    3) În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului

    4) Autoritatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.

    5) Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.

    6) În scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, în conditiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricând pe parcursulprocesului de evaluare, documente si informatii suplimentare în legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care exista rezerve în ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.

    7) În cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul încheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

    8) În cazul în care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.

    Cerinta nr. 1

    Ofertantul va face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau „echivalent ” pentru activitatile principale a contractului.

    Cerinta nr. 2

    Ofertantul va face dovada implementarii unui sistem de management al mediului in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau „echivalent ” pentru activitatile principale a contractului, numai pentru componenta executie.

    Cerinta nu se aplica si componentei de proiectare.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Se va prezenta:

    DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin 1 din Legea 98/2016. Angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul).

    Acordul de subcontractare (daca este cazul).

    Acordul de asociere (daca este cazul).

    Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente /acorduri vor fi solicitate doar ofertantului situat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante

    Se va prezenta:

    DUAE pentru fiecare operator economic membru al asocierii precum si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acord urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Se va prezenta:

    DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Se va prezenta:

    DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    DUAE completat de ofertant va include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ata?eaza DUAE si angajamentul ferm ale

    Tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului.

    Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informtii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate.

    Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in angajamentul de sustinere urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii.

    In vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul/ Ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme de certificare acreditate, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/ dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.

    Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

    Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).

    Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire

    In vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul/ Ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme de certificare acreditate, respectiv ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.

    Nota 1:

    Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

    Nota 2:

    Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).

    Nota 3:

    In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

    Nota 4:

    Cerinta nu se aplica componentei de proiectare.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 09.11.2017 12:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    14.11.2017 16:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 8.12.2017 18:00
    Place:

    In SEAP.

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
   Reference to project(s) and/or programme(s):

   Finantarea contractului: Lucrarile vor fi executate în cadrul Proiectului nr. Cod SMIS2014+> 101692 intitulat „ Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Cluj ” în cadrul POS Mediu Axa prioritara 3.

  3. Additional information

   1. Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentelor în scopul evaluarii si pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din teren. Potentialii ofertanti care intentioneaza sa participe la vizitarea amplasamentelor vor anunta autoritatea contractanta asupra acestui lucru.

   2. Dupa finalizarea proiectarii si executiei lucrarilor, de 12 luni ( 4 luni proiectare si 8 luni executie), contractul va continua sa produca efecte timp de 60 de luni (perioada de notificare a defectiunilor).

   3. Daca 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, ofertantul va indica care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale.

   4. Ofertantul va prezenta Declaratie cuprinzând – informatiile considerate confidentiale

   5. DUAE se poate accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin intermediul urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    Bucuresti
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals

    Contestatie – 5 zile, conform art. 8, alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Consiliul Judetean Cluj – Serviciul Lucrari si Achiziti Publice
    Calea Dorobantilor nr. 106
    Cluj Napoca
    400609
    Romania
    Contact point(s): 400609
    Telephone: +40 372640060
    E-mail: cjc@cjcluj.ro
    Fax: +40 372640074
  5. Date of dispatch of this notice
   10.10.2017

Other tenders from Romania за for this period

Coastal-defence works Source: TED

Construction work for highways, roads Source: TED

Construction work for highways, roads Source: TED

Road construction works Source: TED

Historical monument or memorial construction work Source: TED