Installation services of electrical and mechanical equipment

Country: Romania
Language: EN RO
Customer: Compania de Apa Targoviste - Dambovita
Number: 4228162
Publication date: 13-09-2017
Contract value: 57 564 (USD)
Price original: 227 349 (RON)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Electrical services electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Compania de Apa Targoviste - Dambovita
   B-dul I. C. Bratianu nr. 50
   Targoviste
   130055
   Romania
   Contact point(s): 130055
   For the attention of: Dumitru Adrian
   Telephone: +40 245614403
   E-mail: achizitii@catd.ro
   Fax: +40 245611774
   Internet address(es):
   General address: www.catd.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

  2. Main activity
   Water
  3. Contract award on behalf of other contracting entities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting entity

    Procurare si instalare echipament SCADA – Rest de executat.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Sediul SC Compania de Apa Targoviste- Dambovita SA si aria de acoperire a Proiectului.

    NUTS code: RO313
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Obiectul contractului îl constituie preluarea parametrilor de la punctele de lucru ale companiei (statii de epurare a apei uzate, statii de pompare a apei uzate, captari gravitationale, etc.) si configurarea lor in software-ul SCADA existent.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    51100000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Preluarea parametrilor de la punctele de lucru ale companiei (statii de epurare a apei uzate, statii de pompare a apei uzate, captari gravitationale, etc.) si configurarea lor in software-ul SCADA existent, conform caiet de sarcini.

    Estimated value excluding VAT
    227 349.00 RON
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 4 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Ofert. va constitui in favoarea entitatii contractante o garantie de participare (GP) în cuantum de 2 270 RON. GP se constituie in conform. cu preved. art. 42 din HG nr. 394/2016 privind achizitiile sectoriale, prin una din urmatoarele modalitati.

    a) scrisoare de garantie bancara;

    b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari;

    c) virament bancar in contul RO77RNCB0128045433630001, deschis la Banca Comerciala Romana, sucursala Targoviste.

    Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

    Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabila si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

    Instrumentul de garantare trebuie:

    — sa contina in clar denumirea entitatii contractante in favoarea careia s-a constituit;

    — sa faca referire expresa la procedura organizata de entitatea contractanta;

    — sa fie constituita in cuantumul precizat mai sus;

    — sa aiba inscrisa perioada de valabilitate pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus;

    — sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;

    In cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

    GP emisa in alta limba decat româna va fi insotita de traducerea autorizata in limba româna.

    Dovada constituirii GP va fi transmisa în format electronic (scanata în format .jpg sau .pdf), in SEAP, sectiunea „Documente de calificare”, pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

    Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului GP, echivalenta pentru o GP depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data publicarii Anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din pretul contractului, fara TVA, si se constituie conform art. 45 si 46 din HG 394/2016, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.

    Garantia se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului va fi cel putin egala cu durata contractului.

    Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia entitatii contractante. Suma initiala pe care contractantul o depune in acest cont nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, entitatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil, prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de stat, bugetele locale, contributie proprie.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta nr. 1: Neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016.

    Conditie de calificare: ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 alin. (1) si (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

    Modalitatea de indeplinire:

    — se va completa si prezenta DUAE (Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”).

    Inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

    — Cazierul judiciar al operatorului economic;

    — Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

    Cerinta nr. 2: Neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 178 din Legea nr. 99/2016.

    Conditie de calificare: ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 alin. (1) si (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

    Modalitatea de indeplinire:

    — se va completa si prezenta DUAE (Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”).

    Inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

    2 (a) Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscala cu situatia obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, si certificat de atestare fiscala privind situatia obligatiilor de plata catre bugetul local, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

    2 (b) Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare (certificate de atestare fiscala, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (de stat si local), in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

    Note:

    1. Certificatele se vor prezenta pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale;

    2. Entitatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

    3. Entitatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

    4. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor.

    5. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele conditii:

    a) este mai mic de 4 000 RON;

    b) este mai mare de 4 000 RON si mai mic de 5 % din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora.

    Cerinta nr. 3: Neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Legea nr. 99/2016.

    Conditie de calificare: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

    Modalitatea de indeplinire:

    — se va completa DUAE (Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”).

    Inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

    — certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

    — alte documente edificatoare, dupa caz.

    Note:

    1: Entitatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci când, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

    2: Se considera ca entitatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura.

    3: Se considera ca entitatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual, cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici.

    4: Se considera ca entitatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus oferta individuala/in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

    5: Entitatea contractanta va exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, având in vedere actiunile sau in actiunile savârsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea 99/2016, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.

    6. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr. 99/2016.

    Cerinta nr. 4: Neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.

    Conditie de calificare: ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

    Modalitatea de indeplinire:

    — se va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”.

    Persoanele care detin functii de decizie în cadrul entitatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

    1. Dumitru Adrian – director general;

    2. Tutuianu Ioan - director tehnic si de productie;

    3. Radu Maria – director economic;

    4. Neculaescu Ionut Sergiu - manager UIP;

    5. Olaru Marin – presedinte Consiliu de Administratie;

    6. Mariutan Alexandru – membru Consiliu de Administratie;

    7. Goicea Valeriu – membru Consiliu de Administratie;

    8. Chitulescu Corneliu – membru Consiliu de Administratie;

    9. Tabarca Corneliu – membru Consiliu de Administratie;

    10. Trifan Mihai – membru Consiliu de Administratie;

    11 Ferariu Ioan - membru Consiliu de Administratie;

    12. Ciocarlan Adrian - reprezentantul în AGA al municipiului Târgoviste;

    13. Nitescu Elena – reprezentantul în AGA al Consiliului Judetean Dâmbovita;

    14. Ana Constantin Emilian – reprezentantul în AGA al orasului Pucioasa;

    15. Neagoe Cornel - reprezentantul în AGA al comunei Dragomiresti;

    16. Florea Nicolae - reprezentantul în AGA al comunei Ulmi;

    17. Ciocan Georgian Horatiu - reprezentantul în AGA al comunei Vulcana Bai;

    18. Maricescu Constantin - reprezentantul în AGA al comunei Aninoasa;

    19. Vasile Sorinel - reprezentantul în AGA al orasului Fieni;

    20. Ionita Sorin Vasile - reprezentantul în AGA al comunei Gura Ocnitei;

    21. Bucur Teofil - reprezentantul în AGA al comunei Branesti;

    22. Dinu Simona - reprezentantul în AGA al mun. Moreni;

    23. Leotescu Elena - reprezentantul în AGA al comunei Buciumeni;

    24. Rusu Ion - reprezentantul în AGA al comunei Tartasesti;

    25. Ene Octaviana - reprezentantul în AGA al orasului Racari;

    26. Balasa Constantin - reprezentantul în AGA al comunei Sotanga;

    27. Sandu Gabriel Danut - reprezentantul în AGA al comunei Voinesti;

    28. Dinu Ilie - reprezentantul în AGA al orasului Titu;

    29. Anton Elena - reprezentantul în AGA al comunei Razvad;

    30. Andreoiu Ioana - reprezentantul în AGA al comunei Moroieni;

    31. Dumitrescu Nicoleta Carmen - reprezentantul AGA al orasului Gaesti;

    32. Zegheru Catalin Nicusor – presedinte Comisie de evaluare;

    33. Iliescu Gabriela - membru Comisie de evaluare;

    34. Savoiu Radu Sorin – membru Comisie de evaluare;

    35. Gradinaru Stefan Sebastian - membru Comisie de evaluare;

    36. Carbunaru Iuliana Catalina - membru Comisie de evaluare;

    37. Arsene Roxana – membru Comisie de evaluare;

    38. Croitoru Nicoleta - membru Comisie de evaluare;

    39. Petre Dumitru - presedinte rezerva Comisie de evaluare;

    40. Fratila Marius – membru rezerva Comisie de evaluare;

    41. Matusescu Mihail - membru rezerva Comisie de evaluare;

    42. Hossu Valentin Tiberiu - membru rezerva Comisie de evaluare;

    43. Staicu Marin Ovidiu - membru rezerva Comisie de evaluare.

    Nota – modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor privind neincadrarea ofertantului ofertantului asociat/ subcontractantului/tertului sustinator in situatiile de excludere prevazute de dispozitiile art.177, art. 178, art. 180, art. 72 si art. 73 din Legea nr. 99/2016:

    — Operatorii economici care participa in nume propriu vor depune un singur DUAE.

    — Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori/subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

    — Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului.

    — La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta documentele doveditoare indicate în fisa de date, în vederea probarii celor asumate prin DUAE.

    — Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna.

    — Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

    — Nedepunerea, odata cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

    Cerinta nr. 1: Documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic.

    Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

    Modalitatea de îndeplinire: – se va completa DUAE ( Partea IV „Criterii de selectie” – Sectiunea A. Capacitatea de a corespunde cerintelor).

    Inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente de confirmare:

    a) Pentru persoanele juridice române:

    — Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate si codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

    (b) Pentru persoanele juridice straine:

    — Documente edificatoare care sa dovedesca o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, din care sa rezulte cel putin: denumirea completa, durata de functionare, sediul social, asociati/actionari, persoane imputernicite/administratori, domenii de activitate.

    — Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic în curs.

    Note:

    1. Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora, in urma solicitarii entitatii contractante;

    2. Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata in limba româna.

    3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele sus mentionate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de persoana juridica straina) pentru partea din contract pe care o realizeaza asociatul/asociatii.

    4. Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor:

    — Operatorii economici care participa in nume propriu vor depune un singur DUAE.

    — Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori/subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

    — Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului.

    — La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta documentele doveditoare indicate în fisa de date, în vederea probarii celor asumate prin DUAE.

    — Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

    — Nedepunerea, odata cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3ani financiari (2014, 2015, 2016) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 227 000 RON (sau echivalent).

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va completa si prezenta DUAE (Partea IV „Criterii de selectie” – Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara).

    Operatorii economici (OE) care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului.

    Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entit. pe care se bazeaza.

    La solicitarea EC, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa ev. tuturor of. depuse, cf. criteriului de atrib., va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele docum. doveditoare:

    — Bilanturile contabile afer.exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) sau extrase de bilant inreg. la organele competente, din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala, sau alte docum. edificatoare (de ex. rapoarte de audit) din care sa rezulte inform. solicitate.

    Pentru OE nerezidenti, în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prev. de legisl. tarii de origine/tarii în care este stabilit OE, atunci acesta va prezenta alte docum. edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.

    Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.

    In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind „cifra de afaceri” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare.

    Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv.

    In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conform Formularului nr. 6 – Angajament privind sustinerea financiara a cifrei de afaceri globale a ofertantului/grupului de operatori economici si Formularul nr. 6A – Declaratie privind cifra de afaceri, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016.

    Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.

    Odata cu depunerea DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii susinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia/acestora) si acordul de asociere, dupa caz.

    Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta – Experienta similara:

    Cerinta minima:

    Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani, a prestat servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri, realizate in cadrul unuia sau mai multor contracte.

    Se va prezenta o lista a principalelor servicii similare prestate cu indicarea valorilor, perioadelor, beneficiarilor, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati.

    Modalitatea prin care se va face demonstrarea indeplinirii cerintei: prezentarea de certificate/documente doveditoare emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar din care sa reiasa prestarea de servicii similare, prezentate in lista.

    Nota:

    1. Perioada ultimilor 3 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor, fara a fi afectata de eventuale decalari ale termenului limita prevazut initial in Anuntul de participare.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va completa si prezenta initial DUAE (Partea IV „Criterii de selectie” – Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala).

    Operatorii economici (OE) care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asoc./grupului.

    Oper. ec. care se bazeaza pe capacit. altor entitati (terti sustinatori, subcontr.) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

    La solicit. EC, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare:

    — Copii ale contractelor, procese verbale de receptie, recomandari etc.

    Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.

    In cazul contr. semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in considerare cursul de referinta publicat de Banca Nationala a României pentru ziua semnarii contractului.

    In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind „experienta similara” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare.

    In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conform Formularului nr. 7 – Angajament privind sustinerea tehnica – experienta similara a ofertantului/grupului de operatori economici, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, si Formularul nr. 7A – Declaratie privind experienta similara, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016.

    Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.

    Prin angajamentul ferm, tertul se va angaja ca va raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului sustinator se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

    Odata cu depunerea DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii susinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia/acestora) si acordul de asociere, dupa caz.

    Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire.

    Ofertantul va include în DUAE informatiile cu privire la subcontractantii propusi.

    Subcontractantii vor completa DUAE, in conformitate cu ceea ce implica participarea lor la indeplinirea contractului.

    Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatiile prevazute de art. 73, 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

    Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluare.

    Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze

    În cazul în care o parte din contract va fi subcontractata, ofertantul va furniza informatii privind partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinite de subcontractanti, denumirea si specializarea subcontractantilor.

    Subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatiile prevazute de art. 73, 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

    Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.

    Modalitatea de indeplinire:

    Ofertantul va include în DUAE inform. cu privire la subcontract. propusi.

    Subcontr. vor completa DUAE, in conform. cu ceea ce implica participarea lor la indeplinirea contr.

    Subcontr. nu trebuie sa se afle în situatiile prevazute de art. 73, 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

    Odata cu depunerea DUAE, ofer. vor prezenta acordul/acordurile de subcontr. Docum. justific. care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate de EC doar ofertantului situat pe primul loc în clasam. intermediar realizat dupa eval. tuturor ofertelor depuse, conform criter. de atribuire.

    Informatii privind asociatii:

    In cazul depunerii unei oferte de catre un grup de operatori economici, se vor furniza informatii privind asocierea.

    Modalitatea de indeplinire:

    1. Se va completa si prezenta Form. nr. 4 – Informatii despre asociere;

    2. Se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare membru al grupului de operatori economici.

    Nota:

    Acordul de asociere (Form. 5) va fi prezentat doar la solicit. EC, daca este cazul, de catre of. situat pe primul loc în clasam. interm. realizat dupa ev. tuturor ofer. depuse, cf. criteriului de atribuire.

    Acordul de asoc. nu poate sa prevada clauze contrare contr. de achiz. publica. Acordul de asoc. trebuie sa mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indepl. contr., ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instr. in numele tuturor asoc. si este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indepl. contr. Acordul trebuie sa stipuleze ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga desfasurare a contr.

    Cerinta 1 – Sistem de asigurare a calitatii:

    Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va completa si prezenta initial DUAE (Partea IV „Criterii de selectie” – Sectiunea D. Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu).

    Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului.

    La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare:

    — certificat, valabil la data prezentarii, emis de un organism de certificare acreditat, care atesta ca operatorul economic are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii in domeniul în care se încadreaza activitatea principala care face obiectul procedurii;

    — in cazul operatorilor economici care nu detin un astfel de certificat, orice alte documente care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (ex: proceduri/ manuale de calitate, activitati procedurale similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001).

    Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    CP 3

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 12.10.2017 00:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    18.10.2017 16:00
   5. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
   7. Conditions for opening of tenders
    Date: 10.11.2017 18:00
    Place:

    In SEAP

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
   Reference to project(s) and/or programme(s):

   Programul Operational Infrastructura Mare.

  3. Additional information

   1. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta si DUAE numai in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica. Numai operatorii inscrisi in SEAP pot depune oferta. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr. 99/2016.

   2. Link-ul pentru accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

   (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).

   3. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Entittatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificare in legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP (www.e-licitatie.ro ): ca operator economic; ca participant la procedura de atribuire.

   4. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea „Intrebari”), un termen de raspuns, de regula de cel mult 3 zile lucratoare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile / clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

   5. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european (DUAE), accesand link-ul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

   Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Acest termen nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare. În cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie dovedite pentru fiecare dintre asociati în parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite cumulativ.

   6. Limba de redactare a ofertei – Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

   7. In cazul in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP, la Sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    Bucuresti
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals

    Termenele de notificare si de exercitarea a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Serviciul Juridic al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA
    Bulevardul I. C. Bratianu nr. 50
    Targoviste
    130055
    Romania
    Contact point(s): 130055
    Telephone: +40 245614403
    E-mail: secretariat@catd.ro
    Fax: +40 245611774
    Internet address: www.catd.ro
  5. Date of dispatch of this notice
   08.09.2017

Other tenders from Romania за for this period

Technical assistance services Source: TED

Construction work for gas pipelines Source: TED

Construction work for electricity power lines Source: TED

Construction work for water and sewage pipelines Source: TED

Transformer substation Source: TED