Electromechanical equipment

Country: Romania
Language: EN RO
Customer: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
Number: 3649168
Publication date: 11-08-2017
Contract value: 231 919 (USD)
Price original: 915 966 (RON)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
   Str. Atomistilor nr. 405A
   Magurele
   077125
   Romania
   Contact point(s): 077125
   For the attention of: Decebal Gheorghe, Florica Frumosu
   Telephone: +40 213690185
   E-mail: decebalghe@infim.ro
   Fax: +40 213690177
   Internet address(es):
   General address: www.infim.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
  2. Type of the contracting authority

  3. Main activity
   Other: cercetare-dezvoltare
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Sistemului complex electric/electromecanic de testare a proprietatilor mecanice.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Str. Atomistilor nr.405A, Magurele, judetul Ilfov, Romania.

    NUTS code: RO32
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Furnizarea, instalarea si punerea in functiune cu instruirea personalului utilizator a unui sistem complex electric/electromecanic de testare a proprietatilor mecanice.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    31720000, 51430000, 80510000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    O bucata.

    Estimated value excluding VAT
    915 966.00 RON
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 2 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    1) Cuantumul garantiei de participare este de 9 000 RON. Daca garantia de participare se constitue in alta moneda decat in lei, conversia se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP.

    2) Modul de constituire a garantiei de participare: in conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016: prin virament bancar in conturile RO17 INGB 0001 00821057 8910 pentru lei, respectiv RO63INGB0001008210570710 pentru euro deschise la Banca ING; sau prin Scrisoare de garantie emisa in conditiile legii de o societate bancara, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari. Instrumentul de garantie va avea formatul agreat de catre unitatea emitenta, cu conditia resspectarii prevederilor art. 36 alin. (3)- 5) din HG nr. 395/2016; In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia trebuie sa fie irevocabila. 3) Mod de prezentare: Documentul de constituire a garantiei de participare va fi scanat si atasat in SEAP astfel incat sa fie lizibil, numai in format pdf sau jpg, semnata cu semnatura electronica calificata de persoane imputernicite ale operatorului economic/institutiei emitente, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare emisa in alta limba decat limba romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.

    4) Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.

    5) Restituirea garantiei de participare: in conformitate cu art. 38 din HG nr. 395/2016.

    6) Retinerea garantiei de participare: in conformitate cu art. 37 din HG nr. 395/2016.

    1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea fara TVA a contractului.

    2) Modul de constituire a garantiei de buna executie: garantia de buna executie se constituie în conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 395/2016. Daca

    garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in conturile RO17 INGB 0001 0082 1057 8910 pentru lei, respectiv RO63INGB0001008210570710 pentru euro deschise la Banca ING. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari se va putea utiliza orice model de formular agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 36 alin. (3) – (5) din HG nr. 395/2016. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

    3) Mod de prezentare – dovada constituirii garantiei de buna executie (instrumentul de garantare) se prezinta în original. Instrumentul de garantare emis în alta limba, decât româna, va fi prezentat în original si va fi însotit de traducerea autorizata in limba romana.

    4) Restituirea garantiei de buna executie: in conformitate cu prevederile art. 42 (1) al HG nr. 395/2016.

    5) Retinerea garantiei de buna executie: in conformitate cu prevederile art. 41 al HG nr. 395/2016.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Contractul de Finantare nr 28/01.09.2016 al proiectul P_37_697 – „REBMAT” incheiat in cadrul POC 2014-2020, Axa Prioritara 1, Actiunea 1.1.4.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016.

    Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

    Ofertantii, tertii sustinatorii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

    Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz.

    Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Aceste documente pot fi:

    1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;

    2. cazierul judiciar al op. economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare,de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

    3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca op. economic poate beneficia de derogari la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Lg 98/2016 privind achizitiile publice;

    4. alte documente edificatoare, dupa caz.

    Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: – dr. Ionut-Marius Enculescu; dr. Lucian Pintilie, ec. Gabriela Ivanus, dr. Adrian Crisan dr. Victor Kuncser, dr. Petre Badica, Florica Frumosu, Decebal-Adrian Gheorghe.

    Se va completa DUAE conform art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.

    In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;

    In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

    Nota 1: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

    Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/ subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor.

    Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Aceste documente justificative pot fi:

    — certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

    Documentele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ ofertantului asociat/subcontractantului, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

    Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca in documentul constatator sunt:

    — date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare);

    — activitatile principale si secundare;

    — reprezentantii legali.

    Documentele se vor prezenta in original, in limba in care au fost emise, sau in copie legalizata sau in copie pe care se va mentiona sub stampila si semnatura reprezentantului legal „conform cu originalul” si vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.

    Informatiile cuprinse în certificatul constatator sau în documentul echivalent trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia.

    În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, respectiv 2014, 2015, 2016 sa fie de minim 915 000 RON.

    Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro ).

    Nota: Nivelul cifrei de afaceri se refera ultimele 3 exercitii financiare disponibile, în functie de data înfiintarii sau începerii activitatii.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor.

    Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Aceste documente justificative pot fi:

    — bilanturile contabile, sau

    — extrase de bilant inregistrate la organele competente /raport de audit dupa caz, iar daca din motive obiective acestea nu sunt disponibile se vor prezenta orice alte documente edificatoare.

    Documentele se vor prezenta in original, in limba in care au fost emise, sau in copie legalizata sau in copie pe care se va mentiona sub stampila si semnatura reprezentantului legal „conform cu originalul” si vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte ca a furnizat, instalat si pus in functiune cel putin un echipament de cercetare de laborator, indeplinirea acestui nivel cantitativ urmand a fi demonstrata prin prezentarea unuia sau mai multor contracte, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.

    Prin echipament de cercetare de laborator se intelege un echipament/instalatie care asigura investigarea proprietatilor structurale, chimice si fizice ale obiectului supus studiului.

    Ofertantul trebuie sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.

    Informatii privind asocierea:

    Orice operator economic are dreptul de aparticipa la procedura de atribuire în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator) cu informatii relevante care sa demonstreze realizarea plafoanelor cantitative impuse.

    La nivelul DUAE se vor preciza de catre ofertanti/ofertanti asociati/terti sustinatori urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului justificativ, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

    Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative pot fi: certificari de buna executie-constatator /documente privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale emis de beneficiar/documente de receptie/documente de acceptanta finala a produselor si alte documente/certificate emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar final prin care se confirma livrarea-instalarea punerea in functiune a produselor cu indicarea tipului si modelului de produs care a facut obiectul certificarii.

    Se vor lua in calcul contractele executate in calitate de contractant unic sau contractant asociat. In cazul in care activitatile prezentate ca experienta similara au fost realizate in cadrul unei asocieri, ofertantul va prezenta o copie a acordului de asociere sau alte documente relevante din care sa reiasa partea executata din respectivul contract.

    Documentele se vor prezenta in original, in limba in care au fost emise, sau in copie legalizata sau in copie pe care se va mentiona sub stampila si semnatura reprezentantului legal, pe fiecare pagina „conform cu originalul” si vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.

    Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cudepunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Documentele se vor prezenta in original, in limba in care au fost emise, sau in copie legalizata sau in copie pe care se va mentiona sub stampila si semnatura reprezentantului legal „conform cu originalul” si vor fi insotite de traduceri autorizate in limbile romana

    Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat) cu informatiile aferente situatiei lor.

    Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa asocierea. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele se vor prezenta in original, in limba in care au fost emise, sau in copie legalizata sau in copie pe care se va mentiona sub stampila si semnatura reprezentantului legal „conform cu originalul” si vor fi insotite de traduceri autorizate in limbile romana.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 11.09.2017 16:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    18.09.2017 16:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 12.10.2017 18:00
    Place:

    In SEAP

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
   Reference to project(s) and/or programme(s):

   Proiectul P_37_697 – „REBMAT” incheiat in cadrul POC 2014-2020, Axa Prioritara 1, Actiunea 1.1.4.

  3. Additional information

   În cazul în care 2 sau mai multe oferte contin în cadrul propunerii financiare acelasi pret minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice, de catre operatorii economici respectivi, de documente care contin noi preturi. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Pentru completarea DUAE de catre operatorii economici interesati va fi accesat urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

   In situatia in care ofertantul declarat castigator va fi de alta nationalitate decat cea romana, modelul de contract de furnizare utilizat in prezenta procedura va fi tradus de autoritatea contractanta prin intermediul unui traducator autorizat, la solicitarea ofertantului, urmand a se incheia un contract cu continut bilingv romana-engleza.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    Bucuresti
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Oficiul Juridic al autoritatii contractante
    Str. Atomistilor nr. 405A, judet Ilfov
    Magurele
    077125
    Romania
    Contact point(s): 077125
    Telephone: +40 213690185
    E-mail: decebalghe@infim.ro
    Fax: +40 213690177
  5. Date of dispatch of this notice
   08.08.2017

Other tenders from Romania за for this period

Police uniforms Source: TED

Desktop computer Source: TED

Miscellaneous food products Source: TED

Endoscopes Source: TED

Cleaning compounds Source: TED