Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items

Country: Romania
Language: EN RO
Customer: Engie Romania SA
Number: 3250423
Publication date: 20-07-2017
Contract value: 546 049 (USD)
Price original: 468 783 (EUR)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Gas distribution electrotechnical, electronic and electromechanical equipment Transport

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Engie Romania SA
   B-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4
   Bucuresti
   040251
   Romania
   Contact point(s): 040251
   For the attention of: Ovidiu Hincu
   Telephone: +40 213013238
   E-mail: ovidiu.hincu@ro.engie.com
   Fax: +40 213012026
   Internet address(es):
   General address: www.engie.com
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

  2. Main activity
   Production, transport and distribution of gas and heat
  3. Contract award on behalf of other contracting entities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting entity

    Achizitie fitinguri de polietilena.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Bucuresti, str. Ilioara nr. 60, sect. 3;

    Targu Jiu, str. Narciselor nr .1, jud. Gorj;

    Brasov, str. Bazaltului nr. 7, jud. Brasov;

    Galati, calea Prutului nr. 62, jud. Galati.

    NUTS code: RO321
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with several operators
    Number: 2
    Duration of the framework agreement
    Duration in years: 3
    Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
    Estimated value excluding VAT
    Range: between 468 783.43 and 2 338 504.57 EURFrequency and value of the contracts to be awarded:

    Atribuirea contractelor subsecvente se va face de regula anual, sau ori de cate ori apare necesitatea entitatii contractante.

   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Entitatea contractanta isi propune sa achizitioneze pe perioada de derulare a acordului cadru de 36 de luni fitinguri PEHD100 SDR11, VANE PEHD100 SDR11 si dispozitivele aferente asa cum este mentionat in anexa 1 - cantitati estimate.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    44160000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Cantitati minime si maxime estimate acord-cadru si respectiv contract subsecvent sunt mentionate in anexa 1 - cantitati estimate min.-max.

    Val estim. a celui mai mare contr. subsecvent: 836 038,66 EUR.

    Estimated value excluding VAT
    Range: between 468 783.43 and 2 338 504.57 EUR
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 36 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Ofertantul va constitui garantia de participare GP in cuantum de: 8 000 EUR.

    Echivalenta pentru o GP depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii AP in SEAP.GP se constit in conformitate cu prev. art. 41 din HG nr. 394/2016 prin virament bancar sau printr-un instr de garantare emis in condit legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.

    In cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul RO70 RNCB 0074 0018 4206 0001 deschis la BCR – Sucursala Sec. 3, avand beneficiar pe Engie Romania SA (CUI RO 13093222).Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

    Perioada de valabilitate a GP este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 de zile). In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

    Dovada constituirii garantiei de participare se va incarca in SEAP, impreuna cu oferta semnata electronic.

    Garantie de participare trebuie sa fie irevocabila

    In situatia uzarii de dreptul de a constitui GP prin scrisoare de garantiei de participare, intrucat originalul reprezinta o conditie fara de care garantia de participare nu poate fi executata, fara a se institui in sarcina ofertantilor obligatia de a depune originalul pana la data si ora limita, acestia vor prezenta originalul entit. contr. in termen de maxim 3 zile de la data indicata in cuprinsul anuntului de participare ca fiind data limita de depunere a ofertelor, procedand la depunarea la sediul entitatii a instrumentului de garantare in original. In cazul in care ofertele nu sunt insotite de gar. de particip., acestea vor fi respinse.

    Restituirea garantiei se va face in conditiile art. 44 din HG nr. 394/2016. Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent.

    Modalitatea de constituire: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Documentul se prezinta in original. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat oricand pe parcursul derularii contractului, in limita prejudiciului creat, orice suma sau sume, pana la concurenta sumei reprezentând 5 % din valoarea contractului respectiv, pe baza notificarii acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si modul de calcul al prejudiciului.

    In temeiul art. 46 alin. 3 din HG nr. 394/2016, entitatea contractanta nu accepta constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

    Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie entitatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

    In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

    Este recomandabil ca garantia sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Surse proprii.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;

    Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

    Conditie de calificare: ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

    Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantilor situati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Aceste documente pot fi:

    1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

    2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de controlin cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, alte documente edificatoare;

    3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 178 alin. (3), 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), conform art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

    Precizari:

    — In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asocierii, precum si de tertul/tertii sustinatori, subcontractantul/subcontractantii, daca exista.

    Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante la momentul prezentarii, in conditiile legii incidente in tara de rezidenta.

    Cerinta 2- Evitarea conflictului de interese - ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Declaratia conf. art. 73/Legea 99/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

    Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Eric Stab, Gestin Anne-Marie, Jipa Cornelius Bogdan, Cezar Kiss, Gabriela Frentescu, Bratan Ioana, Bors Cerasela, Ciupag Roxana, Sima Daniel, Morosanu Daniela, Dobrea Adrian, Hincu Ovidiu.

    Persoanele cu putere de reprezentare din cadru furnizorului de servicii de achizitie:

    Mihai I.V. Alexandra PFA reprezentata prin Mihai Alexandra.

    Cab. de avocat. Briciu Sorin Eusebiu reprezentat de Sorin Eusebiu Briciu.

    Cerinta 1: Certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului.

    Certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului. Ofertantul va face dovada faptului ca societatea are in obiectul sau de activitate si desfasoara autorizat activitatea/activitatile principale supusa/supuse prezentei proceduri.

    Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Partea IV – Capacitatea de a corespunde cerintelor – Inscrierea in registrul comertului) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN iar activitatile autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 cu modificarile ulterioare ale operatorului economic si a Ordinului INS nr. 337/2007, acopera toate tipurile de activitati/ operatiuni necesare aducerii la indeplinire a contractului.

    Persoanele fizice autorizate conf. OUG 44/2008 vor prezenta autorizatie pentru desfasurarea de catre persoanele fizice a unor activitati economice in mod independent iar in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

    Documentele justificative suport urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    In cazul unei „Asocieri” documentul trebuie prezentat de catre fiecare „asociat”, pentru partea sa de implicare in derularea contractului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor.

    Precizari:

    — in cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru partea sa din contract;

    — in cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.

    — depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni se poate face in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cifra medie de afaceri globala, calculata pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) sa fie de min: 800 000 EUR.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantilor situati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Documentele justificative: se va prezenta formularul F 20 din bilantul contabil sau orice alt document relevant din care rezulta nivelul cifrei de afaceri, cum ar fi, rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu.

    In cazul sustinerii de catre un tert a capacitatii economice si financiare, la nivelul ofertei se va prezenta obligatoriu DUAE aferent tertului, precum si angajamentul ferm din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului.

    Pentru calcul echivalentei, in cazul in care valoarea este exprimata in alta valuta, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Ofertantul va face dovada furnizarii de produse similare in ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare), in valoare cel putin: 800 000 EUR fara TVA, la nivelul a cel putin un contract sau maxim trei contracte.

    Asocierea de operatori economici (daca exista):

    1. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute de prezenta Legea 99/2016.

    2. In cazul in care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea cerintelor de calificare privind situatia economica si financiara si capacitatea tehnica se va face prin cumul.

    Subcontractarea (daca exista):

    Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul va prezenta DUAE.

    Tertul/tertii sustinatori (daca exista).

    Terti sustinatori:

    In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea economico profesionala sau/si tehnico profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti:

    — operatorul economic are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.

    — odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

    — angajamentul asigura entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului

    — tertul/tertii nu trebuie sa se incadreaze in motivele de excludere prevazute la art. 177, 178, 180 din lege.

    — în scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie de catre tertul/tertii care acorda sustinere, entitatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.

    — In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, entitatea contractanta va solicita ofertantului ca prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

    — in cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantilor situati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Documente justificative: Certificari de buna executie (ex. dar fara a se limita la: procese verbale de receptie), emise de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care trebuie sa rezulte denumirea contractului, partile contractante, calitatea ofertantului, produsele furnizate, perioada de furnizare a produselor etc.

    Pentru calcul echivalentei, in cazul in care valoarea este exprimata in alta valuta, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

    Ofertantul va depune acordul de asociere.

    Fiecare asociat va prezenta DUAE.

    Ofertantul va depune acordul de subcontractare odata cu DUAE.

    Subcontractantii propusi nu trebuie sa se incadreze se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99 /2016.

    Fiecare ofertant participant la procedura de achizitie sectoriala are obligatia de a prezenta DUAE propriu si DUAE tert si angajamentul ferm din trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului, odata cu oferta. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 198 din Legea nr. 99/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Entitatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea financiara/ economica si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data – inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.

    La solicitarea entitatii contractante, doar ofertantii clasati pe primele doua locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE. Fiecare tert sustinator va prezenta propriul DUAE, semnat cu semnatura electronica a tertului.

    Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, in domeniul contractului

    Modalitatea de indeplinire:

    Documentele privind dovada implementarii unui sistem de management al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea Entitatii Contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

    Se va prezenta un certificat emis de un organism de certificare acreditat sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, similare cu cele prevazute drept ca si conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.

    Certificatul trebuie sa fie in termen de valabilitate la momentul prezentarii lui.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    1029

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28.07.2017 16:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    28.08.2017 16:00
   5. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   7. Conditions for opening of tenders
    Date: 22.9.2017 18:00
    Place:

    In SEAP

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Comunicarea privind rezultatul verificarii ofertei va fi transmis pe SEAP comunicarea rezultatului procedurii prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare care asigura transmiterea textului: fax/email/posta. Entitatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor,inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica entitatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.

   Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta declaratie privind calitatea de participant la procedura de atribuire, care va contine informatiile pe care entitatea contractanta are obligatia sa le publice in SEAP conform art. 76 alin. (2) din Legea nr. 99/2016.

   Atunci când doua sau mai multe oferte admisibile au preturi egale si sunt clasate pe acelasi loc, în primele 2 ale clasamentului, în vederea departajarii lor pentru a fi atins nr max. de op. econom cu care se doreste a fi încheiat AC (2), entitatea contr. va solicita respectivilor ofertanti reofertarea pretului, fara ca acest lucru sa afecteze poz. superioare din clasam. ocupate de ceilalti ofertanti.

   Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia).

   In situatia in care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificari.

   Nota: conform regulamentului de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5.1.2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achizitie unic DEAU/DUAE consta intr-o declaratie oficiala a operatorului economic, potrivit careia nu se aplica motivele relevante de excludere, sunt indeplinite criteriile de selectie relevante si vor fi furnizate informatiile relevante solicitate de catre entitatea contractanta.

   Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a indeplini criteriile de selectie, trebuie sa completeze un singur DUAE.

   Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor altor entitati (tert/terti sustinator/sustinatori) trebuie sa se asigure ca entitatea contractanta primeste propriul sau DUAE impreuna cu un DUAE separat care cuprinde informatiile relevante pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

   In cazul in care la procedura participa o asociere, trebuie prezentat un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in partile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participanti.

   Adresa unde poate fi completat DEAU (DUAE) pentru ca apoi sa fie exportat in calculatorul personal si apoi incarcat si transmis on line impreuna cu oferta pana la data limita stabilita pentru depunerea acestei este:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

   Se va consulta si Ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-licitatie.ro

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    Bucuresti
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Serviciul juridic din cadrul SC Engie Romania SA
    B-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4
    Bucuresti
    040254
    Romania
    Contact point(s): 040254
    Telephone: +40 213012159
    E-mail: juridic@ro.engie.com
  5. Date of dispatch of this notice
   18.07.2017

Other tenders from Romania за for this period

Chemical products for the oil and gas industry Source: TED

Fire engines Source: TED

Track rails Source: TED

Articulated buses Source: TED

Public-service buses Source: TED