Software package and information systems

Country: Romania
Language: EN RO
Customer: Engie Romania SA
Number: 3180008
Publication date: 18-07-2017
Contract value: 581 386 (USD)
Price original: 499 120 (EUR)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Gas distribution electrotechnical, electronic and electromechanical equipment Transport

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Engie Romania SA
   B-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4
   Bucuresti
   040251
   Romania
   Contact point(s): 040251
   For the attention of: Marius Pavelescu
   Telephone: +40 213012117
   E-mail: marius.pavelescu@ro.engie.com
   Fax: +40 213012026
   Internet address(es):
   General address: www.engie.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

  2. Main activity
   Production, transport and distribution of gas and heat
  3. Contract award on behalf of other contracting entities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting entity

    Licente si servicii de mentenanta si suport pentru licente SynerGI Gas.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Bucuresti.

    NUTS code: RO321
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with a single operatorDuration of the framework agreement
    in months: 36
    Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
    Estimated value excluding VAT
    499 120.00 EURFrequency and value of the contracts to be awarded:

    Atribuirea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile entitatii contractante, de regula anual, anticipandu-se incheierea a cel putin un contract subsecvent/anual sau ori de cate ori apare necesitatea entitatii contractante.

   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Licente si servicii de mentenanta si suport pentru licente SynerGI Gas.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    48000000, 72267000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Cantitate minima (Network License – SynerGEE Gas Steady State): 2;

    Cantitate minima (Network License – Automated Design Module): 2;

    Cantitate minima (Network License – Area Isolation Module): 2;

    Cantitate minima (Network License – Model Builder): 1;

    Cantitate minima (Network License – FM Management): 1;

    Cantitate maxima (Network License – SynerGEE Gas Steady State): 9;

    Cantitate maxima (Network License – Automated Design Module): 6;

    Cantitate maxima (Network License – Area Isolation Module): 9;

    Cantitate maxima (Network License – Model Builder): 3;

    Cantitate maxima (Network License – FM Management): 3;

    Cantitate minima (Support License – SynerGEE Gas Steady State): 28;

    Cantitate minima (Support License – Automated Design Module): 8;

    Cantitate minima (Support License – Area Isolation Module): 28;

    Cantitate minima (Support License – Model Builder): 2;

    Cantitate minima (Support License – FM Management): 2;

    Cantitate maxima (Support License – SynerGEE Gas Steady State): 99;

    Cantitate maxima (Support License – Automated Design Module): 33;

    Cantitate maxima (Support License – Area Isolation Module): 99;

    Cantitate maxima (Support License – Model Builder): 11;

    Cantitate maxima (Support License – FM Management): 11;

    Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 225 150 EUR;

    Valoare minima acord cadru: 134 950 EUR;

    Valoare maxima acord cadru: 499 120 EUR.

    Estimated value excluding VAT
    499 120.00 EUR
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 36 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Cuantumul Garantiei de participare (GP): 4 991 EUR (RON la cursul anuntului). GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii. Dovada constituirii garantiei de participare se va incarca in SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, impreuna cu oferta. In cazul viramentului, plata se va realiza in contul RO70 RNCB0074001842060001deschis la BCR, suc. sect. 3, avand beneficiar pe Engie Romania (RO13093222). Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei (cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).

    Note: in cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori. In cazul in care garantia de participare se va constitui in alta valuta, valoarea garantiei de participare se va determina prin echivalenta leu/alta valuta, curs BNR ziua publicarii anuntului. Garantia trebuie sa fie irevocabila,se va prezenta pana cel tarziu la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertei-Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. În cazul în care ofertele nu sunt însotite de garantia de participare, acestea vor fi respinse. Nedepunerea dovezii constituirii garantiei de participare conduce la respingerea ofertei ca inacceptabila in baza art. 228 alin. (4) din Legea 99/2016, in atare situatie nefiind aplicabile prevederile art. 138 alin. (3) din HG nr. 394/2016. Restituirea garantiei se va face in conditiile art. 44 din HG nr. 394/2016. Garantia de buna executie este 10 % din pretul contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE este conform art. 45 si art. 46 din Hotararea 394/2016. Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din Hotararea 394/2016. Modalitatea de constituire: Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Documentul se prezinta in original. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa oricand pe parcursul derularii contractului, in limita prejudiciului creat, orice suma sau sume, pana la concurenta sumei reprezentând 10 % din valoarea contractului respectiv, pe baza notificarii acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si modul de calcul al prejudiciului.

    In temeiul art. 46 alin. 3 din HG nr. 394/2016, entitatea contractanta nu accepta constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

    Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

    Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie entitatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.in situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

    Este recomandabil ca garantia sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Fonduri Proprii.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta 1: Neincadrarea in prevederile art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

    Conditie de calificare: ofertant/asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

    Modalitate de indeplinire:

    Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar de evaluare, inainte de intocmirea raportului de atribuire.

    Aceste documente justificative pot fi:

    1. certificate privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora;

    2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, valabile la momentul prezentarii acestora;

    3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 178 alin. (3), 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), conform art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

    Precizari:

    1. In cazul unei „asocieri”,documentul trebuie prezentat de catre fiecare „asociat” pentru partea sa de implicare, precum si de tertul/tertii sustinatori, subcontractantul/subcontractantii, daca exista.

    2. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura cazierului judiciar, entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei forme privind organizarea profesiilor liberale care are competente in acest sens.

    Nota: In cazul candidatilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta.

    Cerinta 2: Prezentare Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 72-73 din Legea nr. 99/2016.

    Se va completa DUAE si se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator / subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si ofertei, cu informatii aferente situatiei lor

    Persoanele cu functie de decizie in cadrul entitatii: Eric Stab, Gestin Anne-Marie, Bogdan Cornelius Jipa, Laurentiu Musat, Marius Pavelescu, Gabriela Frentescu, Ion Ciprian Florin, Bratan Ioana.

    Candidatii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.

    Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

    In cazul unei „Asocieri” documentul trebuie prezentat de catre fiecare „asociat”, pentru partea sa de implicare in derularea contractului. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

    Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entiitatii contractante operatorului economic aflat pe primul loc in clasamentul intermediar, inaintea atribuirii. Ofertantii vor face dovada faptului ca societatea are in obiectul sau de activitate si desfasoara activitatea/activitatile supusa/supuse procedurii de licitatie publica (conform documentelor eliberate de catre ONRC), in conformitate cu dispozitiile art. 15 din L. 359/2004. Din continutul certificatului constatator va trebui sa reiasa codurile CAEN/NACE din care sa rezulte ca obiectul de activitate al respectivului candidat are legatura cu obiectului contractului pentru care isi depune candidatura. Lipsa obiectului de activitate si a autorizarii activitatilor relevante aferente procedurii de achizitie publica atrag respingerea ofertei ca inacceptabila. Documentele vor fi insotite de traducere autorizata, nu se va solicita ca legalizarea traducerea autorizata defineste acea situatie in care traducerea este efectuata de o persoana atestata. Prin urmare, se va accepta prezentarea de catre ofertantii straini a unor traduceri autorizate.

    Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor.

    Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.

    Nota:

    Conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5.1.2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achizitie unic DEAU/DUAE consta intr-o declaratie oficiala a operatorului economic, potrivit careia nu se aplica motivele relevante de excludere, sunt indeplinite criteriile de selectie relevante si vor fi furnizate informatiile relevante solicitate de catre entitatea contractanta.

    Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a indeplini criteriile de selectie, trebuie sa completeze un singur DUAE.

    Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor altor entitati (tert/terti sustinator/sustinatori) trebuie sa se asigure ca entitatea contractanta primeste propriul sau DUAE in care face referire la tert/terti impreuna cu un DUAE separat care cuprinde informatiile relevante pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

    Un operator economic care participa pe cont propriu, dar care are subcontractant/subcontractanti trebuie sa se asigure ca entitatea contractanta primeste propriul sau DUAE in care face referire la subcontractant/subcontractanti impreuna cu un DUAE separat care cuprinde informatiile relevante pentru fiecare dintre subcontractanti.

    In cazul in care la procedura participa o asociere, trebuie prezentat un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in partile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participanti.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) sa fie cel putin egala cu valoarea celui mai mare contract subsecvent: 225 150 EUR (sau echivalentul in RON calculat la cursul mediu anual RON/EUR/alta valuta, stabilit de BNR pentru fiecare an pentru cazul in care situatia este prezentata in alta valuta).

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va completa Formularul unic european al achizitiei „DUAE” (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabase/espd )

    Nota: documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entiitatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc in clasamentul intermediar, inaintea intocmirii raportului de atribuire.

    Documente justificative: Extras din situatiile financiare depuse la organul fiscal competent sau alte documente echivalente, din care sa rezulte cifra de afaceri globala Nota: Determinarea valorii medii globale a cifrei de afaceri realizata în ultimii 3 ani se va calcula în functie de data la care operatorul economic a fost înfiintat sau si-a început activitatea. In cazul in care oferatntul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (terta parte), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.

    Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

    În acest caz angajamentul tertului/tertilor trebuie sa asigure entitatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului. Variantele documentelor prezentate intr-o limba straina vor trebui insotite de o traducere autorizata in limba romana.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Ofertantul va face dovada livrarii de licente si subscriptii licente/prestarea unor servicii de aceeasi natura si complexitate cu obiectul contractului ce urmaeza a fi atribuit, in ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare), in valoare cumulata de cel putin 225 150 EUR fara TVA, la nivelul a cel putin unui contract.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entiitatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc in clasamentul intermediar, inaintea intocmirii raportului de atribuire..

    Documentele justificative pot fi:

    — Livrarile de produse similare se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate/entitate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte:

    — livrari de produse similare;

    — valori – in euro fara TVA, inclusiv pentru perioada de referinta de 3 ani;

    — perioade de livrare;

    — beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati.

    Documentele se depun copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” certificata cu numele in clar si semnatura reprezentantului legal sau imputernicit al ofertantului. Ofertantii straini vor prezenta documentul in traducere autorizata in limba romana.

    Pentru calcul echivalentei, in cazul in care valoarea este exprimata in alta valuta, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru anul in care a fost semnat contractul daca acesta este in curs de derulare, respectiv anul finalizarii contractului daca acesta s-a finalizat.

    Ofertantul trebuie sa prezinte dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii prin implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principala ce face obiectul contractului.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc al clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

    Documentul justificativ este Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii emis de o terta parte sau orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, daca prin aceste probe sau dovezi se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Documentele prezentate, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

    Documentul justificativ (spre ex. certificatul) trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii acestuia. Ofertantii straini vor prezenta documentul in traducere autorizata in limba romana.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    1

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 21.08.2017 15:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    25.08.2017 16:00
   5. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   7. Conditions for opening of tenders
    Date: 20.9.2017 18:00
    Place:

    In SEAP

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   1. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor prezenta obligatoriu decalaratiile corespunzatoare.

   2. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc, au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare care vor fi transmise electronic in SEAP, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertele financiare vor fi exprimate in euro cu 2 zecimale.

   3. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa care din informatiile cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara sunt considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic ,in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

   4. Completarea formularului DUAE este obligatorie pentru toti operatorii economici ce depun oferta. In acest sens, acestia vor consulta „Instructiuni de utilizare Formular DUAE, de pe pagina de start din SEAP”.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    Bucuresti
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals
   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    ENGIE Romania – Serviciul Juridic
    B-dul Marasesti nr. 4-6, sect. 4
    Bucuresti
    040254
    Romania
    Contact point(s): 040254
  5. Date of dispatch of this notice
   13.07.2017

Other tenders from Romania за for this period

Measuring and control equipment Source: TED

Parts of filtering machinery Source: TED

Airport equipment Source: TED

Articulated buses Source: TED

Servers Source: TED