Measuring and control equipment

Country: Romania
Language: EN RO
Customer: Engie Romania SA
Number: 2817059
Publication date: 28-06-2017
Contract value: 8 287 487 (USD)
Price original: 32 731 431 (RON)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Gas distribution electrotechnical, electronic and electromechanical equipment Transport

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Engie Romania SA
   B-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4
   Bucuresti
   040251
   Romania
   Contact point(s): 040251
   For the attention of: Dorina Dudau
   Telephone: +40 213013136
   E-mail: dorina.dudau@ro.engie.com
   Fax: +40 213012026
   Internet address(es):
   General address: www.engie.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

  2. Main activity
   Production, transport and distribution of gas and heat
  3. Contract award on behalf of other contracting entities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting entity

    Achizitie statii reglare masurare.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Bucuresti; Brasov, Galati, Tg. Jiu.

    NUTS code: RO321
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with several operators
    maximum number: 2
    Duration of the framework agreement
    in months: 36
    Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
    Estimated value excluding VAT
    32 731 431.00 RONFrequency and value of the contracts to be awarded:

    Atribuirea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile entitatii contractante, de regula anual, anticipandu-se incheierea a cel putin un contract subsecvent/anual sau ori de cate ori apare necesitatea entitatii contractante.

   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Prezenta procedura are ca obiect achizitionarea de statii reglare masurare. Detalierea caracteristicilor tehnice aferente se regaseste detaliat la nivelul caietului de sarcini parte a documentelor prezentei achizitii.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    38424000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: yes
    one or more lots
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Conform fisa date.

    Estimated value excluding VAT
    32 731 431.00 RON
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 36 (from the award of the contract)

  Information about lots

  Lot No: 2 Lot title: Statii reglare masurare cu debite 3 000-10 000 mc/h

  1. Short description

  Statii reglare masurare cu debite 3 000-10 000 mc/h.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  38424000
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: 25 943 916.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare este: 258 038 RON.  Lot No: 1 Lot title: Statii reglare masurare cu debite 500-2 000 mc/h

  1. Short description

  Statii reglare masurare cu debite 500-2 000 mc/h.

  2. Common procurement vocabulary (CPV):
  38424000
  3. Quantity or scope:
  Estimated value excluding VAT: 6 787 515.00 RON
  4. Indication about different date for duration of contract or starting/completion
  5. Additional information about lots

  Valoarea garantiei de participare este: 49 696 RON. 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Cuantumul garantiei de participare:

    Lot. 1 - 49 696 RON;

    Lot. 2 - 258 038 RON.

    Modalitate de constituire: garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Dovada constituirii garantiei de participare se va incarca in SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, impreuna cu oferta.

    In cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul RO70 RNCB 0074 0018 4206 0001 deschis la BCR, sucursala sector 3 avand beneficiar pe ENGIE Romania (CUI RO 13093222).

    Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

    Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).

    Note:

    — In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar ca acopera toti membrii grupului de operatori economici.

    — In cazul in care garantia de participare se va constitui in alta valuta, valoarea garantiei de participare se va determina prin echivalenta leu/alta valuta, la cursul anuntat de BNR din ziua publicarii anuntului de participare in SEAP.

    — Garantia trebuie sa fie irevocabila si se va prezenta pana cel tarziu la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

    — Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.

    — În cazul în care ofertele nu sunt însotite de garantia de participare, acestea vor fi respinse. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent.

    Garantia de buna executie se va constitui conform optiunii Ofertantului castigator, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in conformitate cu prevederile art. 46 din HG nr. 394/2016. Nu se accepta retineri succesive.

    Garantia de buna executie va fi valabila si se va restitui/elibera de catre Entitatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (2) din HG 394/2016.

    In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

    Este recomandabil ca garantia sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Fonduri proprii.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta 1: Neincadrarea in prevederile art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

    Conditie de calificare: ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

    Modalitate de indeplinire:

    Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (candidat/candidat asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.Aceste documente justificative pot fi:

    1. certificate privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora;

    2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutive, valabile la momentul prezentarii acestora;

    3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 178 alin. (3), 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), conform art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

    Precizari:

    1. In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asocierii, precum si de tertul/tertii sustinatori, subcontractantul/subcontractantii, daca exista.

    2. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura cazierului judiciar, entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei forme privind organizarea profesiilor liberale care are competente in acest sens.

    Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta.

    Cerinta 2: Prezentare Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 72-73 din Legea nr. 99/2016.

    Se va completa DUAE si se va prezenta conform model de la sectiunea Formulare, se va intocmi de catre fiecare ofertant/ofertant asociat, inclusiv de catre tert sustinator / subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si candidaturii in SEAP, cu informatii aferente situatiei lor.

    — Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante sunt urmatoarele: Eric Stab; Anne-Marie Gestin; Kiss Alexandru Cezar; Bogdan Jipa; Frentescu Gabriela; Ion Florin Ciprian; Roxana Ciupag; Ioana Bratan; Bors Cerasela; Dobrea Adrian; Robert Mihai Groposila; Daniel Sima; Daniela Morosanu; Dorina Dudau.

    — Persoane cu putere de reprezentare din cadrul furnizorului de servicii de achizitie implicat în procedura de atribuire: Mihai I.V. Alexandra PFA reprezentata prin Mihai Alexandra.

    Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. Certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului.

    Ofertantul trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv ca desfasoara autorizat activitatea/activitatile supusa/supuse prezentei proceduri.

    Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

    Se va completa initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri ale clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

    Precizari:

    — in cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract;

    — cerinta se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct;

    — informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor.

    — depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni se poate face in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

    — in cazul persoanelor juridice straine se solicita documente echivalente emise in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic, insotite de traducerea acestora in limba romana.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cifra medie de afaceri globala, calculata pe ultimii 3 ani – exercitii financiare incheiate (2014, 2015, 2016) sa fie cel putin egala cu

    Lot. 1= 4 900 000 RON.

    Lot. 2 = 25 800 000 RON.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri ale clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

    Prin documente justificative se întelege:

    Extras din situatiile financiare depuse la organul fiscal competent sau alte documente echivalente, din care sa rezulte cifra de afaceri globala.

    Pentru calcul echivalentei, in cazul in care valoarea este exprimata in alta valuta, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

    Ofertantii straini vor prezenta documentul in traducere in limba romana.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani raportati la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (stabilita initial prin anuntul de participare) a furnizat produse similare cu produsele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit in valoare/ valoare cumulata, la nivelul a cel putin 1 contract maxim 3 (trei) contracte de minim:

    Lot. 1= 4 900 000 RON.

    Lot. 2 = 25 800 000 RON.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri ale clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

    Pentru calcul echivalentei, in cazul in care valoarea este exprimata in alta valuta, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

    Furnizarea de produse similare se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate/entitate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte:

    — Furnizarea de produse similare similare;

    — valori – in euro fara tva, inclusiv pentru perioada de referinta de 3 ani;

    — perioade de furnizare;

    — beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati.

    Documentele se depun in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” certificata cu numele in clar si semnatura reprezentantului legal sau împuternicit al ofertantului si stampila. Ofertantii straini vor prezenta documentele tradus in limba romana.

    Asocierea:

    1. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016.

    Modalitatea de indeplinire:

    Ofertantul va depune acordul de asociere odata cu DUAE,Nedepunerea acestuia odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/ofertantului asociat, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire"".

    Tertul/tertii sustinatori:

    Terti sustinatori:

    In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea economico profesionala sau/si tehnico profesionala invoca^nd si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti:

    —operatorul economic are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.

    — odata cu angajamentul de sustinere, candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

    — angajamentul asigura entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului;

    — tertul/tertii nu trebuie sa se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 177, 178, 180 din Lege si trebuie sa prezinte declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 72-73 din Legea nr. 99/2016.

    — în scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie de catre tertul/tertii care acorda sustinere, entitatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.

    — in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, entitatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

    —in cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.

    Modalitatea de indeplinire:

    Fiecare tert sustinator va prezenta propriul DUAE.

    Candidatii vor prezenta odata cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri ale clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

    Nota:

    Conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5.1.2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achizitie unic DEAU/DUAE consta intr-o declaratie oficiala a operatorului economic, potrivit careia nu se aplica motivele relevante de excludere, sunt indeplinite criteriile de selectie relevante si vor fi furnizate informatiile relevante solicitate de catre entitatea contractanta.

    Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a indeplini criteriile de selectie, trebuie sa completeze un singur DUAE.

    Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor altor entitati(tert/terti sustinator/sustinatori) trebuie sa se asigure ca entitatea contractanta primeste propriul sau DUAE in care face referire la tert/terti impreuna cu un DUAE separat care cuprinde informatiile relevante pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

    Un operator economic care participa pe cont propriu, dar care are subcontractant/subcontractanti trebuie sa se asigure ca entitatea contractanta primeste propriul sau DUAE in care face referire la subcontractant/subcontractanti impreuna cu un DUAE separat care cuprinde informatiile relevante pentru fiecare dintre subcontractanti.

    In cazul in care la procedura participa o asociere, trebuie prezentat un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in partile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participanti.

    Modalitatea de indeplinire:

    Adresa unde poate fi completat DEAU (DUAE) pentru ca apoi sa fie exportat in calculatorul personal si apoi incarcat si transmis on line impreuna cu oferta pana la data limita stabilita pentru depunerea acestei este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

    Se va consulta si Ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-licitatie.ro

    Ofertantul trebuie sa prezinte dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii prin implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat pot prezenta alte probe/dovezi care trebuie insa sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri ale clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

    Documentul justificativ este Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii emis de o terta parte sau orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, daca prin aceste probe sau dovezi se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

    Documentele prezentate, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

    Documentul justificativ (spre ex. certificatul) trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii acestuia.

    Candidatii straini vor prezenta documentul in traducere autorizata in limba romana.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 20.07.2017 00:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    28.07.2017 16:00
   5. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
   7. Conditions for opening of tenders
    Date: 22.8.2017 18:00
    Place:

    In SEAP

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   In cazul in care ofertele admisibile au preturi egale entitatea contractanta va solicita reofertarea in SEAP, in vederea departajarii ofertelor, iar oferta cu cel mai scazut pret va fi desemnata castigatoare.

   Atunci când doua sau mai multe oferte admisibile au punctaje egale si sunt clasate pe acelasi loc in primele 2 locuri ale clasamentului, în vederea departajarii lor pentru a fi atins nr max. de op. econom cu care se doreste a fi încheiat AC (2), entitatea contr. va solicita respectivilor ofertanti reofertarea pretului, fara ca acest lucru sa afecteze poz. superioare din clasam. ocupate de ceilalti ofertanti.

   Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

   Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

   Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

   Riscul depunerii de documente care nu pot fi vizualizate/deschise este in sarcina ofertantului, sub sanctiunea respingerii ofertei.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    Bucuresti
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals

    — Art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    Departamentul Juridic al ENGIE Romania
    B-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4
    Bucuresti
    040254
    Romania
    Contact point(s): 040254
    E-mail: juridic@ro.engie.com
  5. Date of dispatch of this notice
   23.06.2017

Other tenders from Romania за for this period

Network servers Source: TED

Fuel oils Source: TED

Articulated buses Source: TED

Airport equipment Source: TED

Parts and accessories for vehicles and their engines Source: TED