Internet or intranet server application development services

Country: Romania
Language: EN RO
Customer: Engie Romania SA
Number: 2748507
Publication date: 24-06-2017
Contract value: 868 026 (USD)
Price original: 745 200 (EUR)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Gas distribution Transport

Description

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Engie Romania SA
   B-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4
   Bucuresti
   040251
   Romania
   Contact point(s): 040251
   For the attention of: Nicoleta Zlei
   Telephone: +40 213012237
   E-mail: nicoleta.zlei@ro.engie.com
   Fax: +40 213012169
   Internet address(es):
   General address: www.distrigazsud.ro
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

  2. Main activity
   Production, transport and distribution of gas and heat
  3. Contract award on behalf of other contracting entities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting entity

    Servicii de implementare si suport aplicatii web.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Services
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Bucuresti, Romania.

    NUTS code: RO321
   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves the establishment of a framework agreement
   4. Information on framework agreement
    Framework agreement with several operators
    Number: 2
    Duration of the framework agreement
    in months: 36
    Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
    Estimated value excluding VAT
    745 200.00 EURFrequency and value of the contracts to be awarded:

    Atribuirea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile entitatii contractante, de regula anual, anticipandu-se incheierea a cel putin 3 contracte subsecvente sau ori de cate ori apare necesitatea entitatii contractante pentru serviciile ce fac obiectul acordului-cadru.

   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Servicii de implementare si suport aplicatii web constand in:

    (i) servicii de implementare (proiecte si evolutii, respectiv cereri de schimbare / suport evolutiv) aplicatii web, incluzand:

    — Servicii de project management;

    — Captare / detaliere de cerinte si analiza;

    — Design;

    — Implementare;

    — Testare unitara, integrata si de performanta;

    — Suport pentru testarea de acceptanta, inclusiv suport pentru testarea de regresie;

    — Cutover si Go-Live;

    — Suport productiv in perioada de stabilizare post go-live;

    — Training si Knowledge transfer catre echipa GSER-IT;

    — Realizare documentatie de implementare;

    — Realizare documentatie pentru aplicatiile web deja existente la nivelul Engie;

    si

    (ii) servicii de suport corectiv si preventiv.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    72422000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Entitatea contractanta isi propune sa achizitioneze, pentru o perioada de 36 de luni, conform specificatiilor definite in documentul descriptiv.

    Cantitatile estimate a se achizitiona:

    Pe perioada acordului-cadru:

    Cantitate minima – cantitate maxima: 1 380 MD – 4 140 MD;

    Pe perioada contractului subsecvent:

    Cantitate minima – cantitate maxima: 460 MD – 1 300 MD.

    Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent 200 000 EUR.

    Estimated value excluding VAT
    745 200.00 EUR
   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 36 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Cuantumul garantiei pentru participare este de 9 000 RON; garantia de participare se constituite doar de catre candidatii selectati astfel:

    — fie prin instrument de garantare emis in favoarea entitatii contractante (EC) in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie sa confirme irevocabilitatea garantiei constituite, conform art. 42 alin. 1, 2, 3, 4 si 7 din HG 394/2016;

    — sau prin virament bancar, in contul RO70 RNCB 0074 0018 4206 0001 deschis la BCR – Sucursala Sector 3.

    Cursul de referinta considerat pentru contravaloarea garantiei depusa in alta moneda decat ron va fi cel comunicat de BNR in data publicarii anuntului de participare („AP”).

    In cazul unei asocieri de operatori economici, garantia poate fi constituita de oricare dintre asociati in numele asocierii.

    Perioada de valabilitate trebuie sa fie de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor mentionata in invitatia de participare la etapa a doua,inclusiv data limita. Instrumentul trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta EC cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

    Garantia se restituie conform art. 44 din HG 394/2016. EC retine garantia in oricare dintre situatiile prevazute la art. 43, alin. 1 lit. a), b) si c) din HG 394/2016. Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent al carui pret al contractului fara TVA este cel putin egal cu valoarea de 30 000 EUR.

    Garantia de buna executie se va constitui conform optiunii Ofertantului castigator, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in conformitate cu prevederile art. 46 din HG nr. 394/2016.

    Garantia de buna executie va fi valabila si se va restitui/elibera de catre entitatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (2) din HG 394/2016.

    In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

    Este recomandabil ca garantia sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Surse proprii.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta 1: Neincadrarea in prevederile art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

    Conditie de calificare: Candidatul/candidatul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

    Modalitate de indeplinire:

    Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (candidat/candidat asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, candidattilor clasati pe primele 7 locuri ale clasamentului intermediar de evaluare a candidaturilor, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire candidatilor selectati.

    Aceste documente justificative pot fi:

    1. certificate privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora;

    2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora;

    3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 178 alin. (3), 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), conform art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

    Precizari:

    1. In cazul depunerii unei candidaturi comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asocierii, precum si de tertul/tertii sustinatori, subcontractantul/subcontractantii, daca exista.

    2. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu se emit documente de natura cazierului judiciar, entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei forme privind organizarea profesiilor liberale care are competente in acest sens.

    Nota: In cazul candidatilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta.

    Cerinta 2: Prezentare Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 72-73 din Legea nr. 99/2016.

    Se va completa DUAE si se va prezenta conform model de la sectiunea Formulare (Formular nr.4), se va intocmi de catre fiecare candidat/candidat asociat, inclusiv de catre tert sustinator / subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si candidaturii in SEAP, cu informatii aferente situatiei lor.

    — Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante sunt urmatoarele:

    1. Stab Eric;

    2. Gestin Anne-Marie;

    3. Jipa Cornelius Bogdan;

    4. Musat Laurentiu;

    5. Gabriela Frentescu;

    6. Zlei Nicoleta;

    7. Bandila Bogdan;

    8. Ion Ciprian Florin;

    9. Bratan Ioana;

    10 Turta Gabriel.

    — Persoane cu putere de reprezentare din cadrul furnizorului de servicii de achizitie implicat în procedura de atribuire: Mihai I. V. Alexandra PFA reprezentata prin Mihai Alexandra.

    Candidatii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. Cerinta: Prezentarea Certificatului constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului.

    Candidatul trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

    Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situat?iei lor.

    Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC iar in cazul candidatilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, tuturor candidattilor clasati pe primele 7 locuri ale clasamentului intermediar de evaluare a candidaturilor.

    Candidatii vor face dovada faptului ca societatea are in obiectul sau de activitate si desfasoara activitatea/activitatile supusa/supuse procedurii de licitatie publica (conform documentelor eliberate de catre ONRC), in conformitate cu dispozitiile art. 15 din L. 359/2004. Din continutul certificatului constatator va trebui sa reiasa codurile CAEN/NACE din care sa rezulte ca obiectul de activitate al respectivului candidat are legatura cu obiectului contractului pentru care isi depune candidatura. Lipsa obiectului de activitate si a autorizarii activitatilor relevante aferente procedurii de achizitie publica atrag respingerea candidaturii ca inacceptabila.

    In cazul unei „Asocieri” documentul trebuie prezentat de catre fiecare „asociat”, pentru partea sa de implicare in derularea contractului.

    Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor.

    Candidatii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cifra medie de afaceri globala, calculata pe ultimii trei ani – exercitii financiare incheiate (2014, 2015, 2016) sa fie cel putin egala cu 100 000 EUR.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, tuturor candidatilor clasati pe primele 7 locuri ale clasamentului intermediar de evaluare a candidaturilor, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.

    Prin documente justificative se întelege:

    Extras din situatiile financiare depuse la organul fiscal competent sau alte documente echivalente, din care sa rezulte cifra de afaceri globala.

    Pentru calcul echivalentei, in cazul in care valoarea este exprimata in alta valuta, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

    Candidatii straini vor prezenta documentul in traducere autorizata in limba romana.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Tertul/tertii sustinatori (daca exista).

    Terti sustinatori:

    In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea economico profesionala sau/si tehnico profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti:

    — operatorul economic are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.

    — odata cu angajamentul de sustinere, candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura i^ndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

    — angajamentul asigura entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului

    — tertul/tertii nu trebuie sa se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 177, 178, 180 din Lege si trebuie sa prezinte declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 72-73 din Legea nr. 99/2016.

    — în scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie de catre tertul/tertii care acorda sustinere, entitatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator(i), oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul i^n care exista rezerve in ceea ce priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate prin respectivul angajament.

    — in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, entitatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

    — in cazul in care operatorul economic demonstreaza i^ndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invoca^nd sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator.

    Modalitatea de indeplinire:

    Fiecare tert sustinator va prezenta propriul DUAE.

    Candidatii vor prezenta odata cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, tuturor candidatilor clasati pe primele 7 locuri ale clasamentului intermediar de evaluare a candidaturilor.

    Cerinta 1: Lista de servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportati la data limita stabilita pt depunerea candidaturilor la nivelul anuntului de participare initial fara a fi afectati de eventualele decalari ale datei limita) si care au inclus implementare de proiecte full-lifecycle de dezvoltare aplicatii PHP integrate cu sistemele SAP prin RFC sau SAP PI sau Pentaho sau solutii similare de integrare cu sistemele SAP. Se vor prezenta servicii similare, conform descrierii de mai sus, in valoare cumulata de cel putin 100 000 EUR.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entiitatii contractante, tuturor candidatilor clasati pe primele 7 locuri ale clasamentului intermediar de evaluare a candidaturilor, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.

    Documentele justificative sunt:

    — certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate/entitate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte:

    — Prestarea unor servicii similare;

    — valori – in euro fara tva, inclusiv pentru perioada de referinta de 3 ani;

    — perioade de prestare;

    — beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati.

    Documentele se depun copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” certificata cu numele in clar si semnatura reprezentantului legal sau imputernicit al candidatului si stampila. Candidatii straini vor prezenta documentul in traducere autorizata in limba romana.

    Pentru calcul echivalentei, in cazul in care valoarea este exprimata in alta valuta, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru anul in care a fost semnat contractul daca acesta este in curs de derulare, respectiv anul finalizarii contractului daca acesta s-a finalizat.

    Cerinta 2: Candidatul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

    Subcontractantii propusi nu trebuie sa se incadreze in motivele de excludere prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99 /2016 si trebuie sa prezinte declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 72-73 din Legea nr. 99/2016.

    Subcontractantul/subcontractantii trebuie sa prezinte DUAE.

    Se interzice subcontractarea 100 %.

    Modalitatea de indeplinire:

    Completarea DUAE – se vor completa datele de identificare ale subcontractantilor, partea/ partile din contract supuse subcontractarii, procentul de subcontractare.

    Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, tuturor candidattilor clasati pe primele 7 locuri ale clasamentului intermediar de evaluare a candidaturilor.

    Se va/vor prezenta si acordul/urile de subcontractare odata cu DUAE. (Formular nr. 3).

    Asocierea de operatori economici (daca exista).

    1. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute de prezenta Legea 99/2016.

    2. In cazul in care este depusa o candidatura de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea nivelului criteriilor referitoare la cifra de afaceri, respectiv cel pentru experienta similara, se realizeaza prin cumul.

    Modalitatea de indeplinire:

    Ofertantul va depune acordul de asociere odata cu DUAE (Formular nr. 1).

    Fiecare asociat va prezenta propriul DUAE.

    Asocierea de operatori economici (daca exista).

    1. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute de prezenta Legea 99/2016.

    2.In cazul in care este depusa o candidatura de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea nivelului criteriilor referitoare la cifra de afaceri, respectiv cel pentru experienta similara, se realizeaza prin cumul.

    Modalitatea de indeplinire:

    Ofertantul va depune acordul de asociere odata cu DUAE. (Formular nr. 1).

    Fiecare asociat va prezenta propriul DUAE.

    Candidatul sa aiba implementat un sistem de management al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, entitatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme de certificare acreditate stabilite în alte state membre.

    Candidatul va prezenta un certificat care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii, valabil la data prezentarii lui.

    Modalitatea de indeplinire:

    Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, tuturor candidattilor clasati pe primele 7 locuri ale clasamentului intermediar de evaluare a candidaturilor.

    Documentul justificativ este Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii emis de o terta parte sau orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, daca prin aceste probe sau dovezi se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

    Documentele prezentate, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

    Documentul justificativ (spre ex. certificatul) trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii acestuia.

    Candidatii straini vor prezenta documentul in traducere autorizata in limba romana.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Negotiated
    Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures): no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Pretul ofertei. Weighting: 70
    2. Experienta personalului cheie in proiecte de implementare PHP. Weighting: 15
    3. Experienta personalului cheie in proiecte implementare aplicatii web integrate cu SAP. Weighting: 15
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 21.07.2017 11:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    27.07.2017 11:00
   5. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Romania
   6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
   7. Conditions for opening of tenders
    Date: 27.7.2017 14:00
    Place:

    Sediul entitatii contractante, b-dul Marasesti nr. 4-6, sector IV, Bucuresti.

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Etapa I – Etapa de depunere a candidaturilor si de preselectie a candidatilor, primii 7 candidati selectati ca urmare a aplicarii criteriului de selectie vor depune documentele de calificare;

   Entitatea contractanta va invita la negocieri doar pe primii 7 candidati selectati urmare a aplicarii urmatorului criteriu de selectie:

   1) Valoarea serviciilor prestate la nivelul contractelor prezentate in vederea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.

   Metodologie de puncte:

   Se acorda 100 de puncte candidaturii care cuprinde cea mai mare valoare a serviciilor prestate in perioada de 3 ani de referinta la nivelul contractelor prezentate pentru indeplinirea cerintei de calificare privind experienta similara.

   Pentru restul candidaturilor punctele N(n) se acorda proportional astfel: N(n) = (N(n) / N(max) x 100.

   Note: Criteriile de preselectie vor fi aplicate doar candidatilor care indeplinesc criteriile de calificare.

   În cazul în care exista punctaje egale, se vor considera preselectati toti candidatii clasati pe primele 7 locuri.

   Etapa II – Etapa de depunere a propunerii tehnice si a propunerii financiare preliminare, de negociere si depunere a ofertei finale.

   Entitatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei ofertantul are obligatia de a prelungi in mod corespunzator perioada de valabilitate a garantiei pentru participare. Ofertantul are obligatia de a comunica entitatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.

   In cazul in care dupa finalizarea negocierilor ofertele admisibile clasate pe acelasi loc in primele 2 locuri ale clasamentului au punctaje egale entitatea contractanta va solicita, în vederea departajarii lor pentru a fi atins nr. max. de op. econom cu care se doreste a fi încheiat AC (2), se va tine cont de pretul ofertei, daca si preturile vor fi egale, entitatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti reofertarea pretului, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare din clasament ocupate de ceilalti ofertanti. Adresa unde poate fi completat DEAU (DUAE) pentru ca apoi sa fie exportat in calculatorul personal si transmis in format pdf asumat (de emitent) pana la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

   Se va consulta si Ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-licitatie.ro

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    Bucuresti
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642 / +40 218900745
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals

    Conform art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   20.06.2017

Other tenders from Romania за for this period

Cleaning services Source: TED

Environmental Impact Assessment (EIA) services for construction Source: TED

Systems and technical consultancy services Source: TED

Topographical services Source: TED

Technical assistance services Source: TED